EuroRating obniżył rating kredytowy Bogdanki do BBB-

31.08.2015 14:54  Analizy spółek giełdowych
EuroRating obniżył rating kredytowy Bogdanki do BBB- Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka SA do BBB- z BBB. Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu.

UZASADNIENIE

Do głównych czynników, które przyczyniły się do obniżenia oceny wiarygodności kredytowej Bogdanki agencja zalicza utrzymywanie się bardzo trudnej sytuacji na rynku węgla energetycznego w Polsce, a także wypowiedzenie długoterminowej umowy na dostawy węgla przez największego odbiorcę górniczej spółki – poznański koncern energetyczny Enea.

Na koniunkturę w branży na rynku krajowym, oprócz spadków cen węgla na rynkach światowych, bardzo negatywnie oddziałują także działania państwowej spółki Kompania Węglowa, która w oczekiwaniu na otrzymanie rządowych dotacji, starając się utrzymać bieżącą płynność finansową, wyprzedaje zapasy węgla po bardzo niskich cenach, nie zmniejszając jednocześnie poziomu wydobycia. Skutkuje to utrzymywaniem się nadpodaży węgla energetycznego na rynku krajowym oraz spadkiem cen do bardzo niskich poziomów. W efekcie LW Bogdanka traci dotychczasowych odbiorców węgla i musi ograniczać poziom wydobycia.

EuroRating pozytywnie ocenia podejmowane przez spółkę działania mające na celu redukcję kosztów oraz nakładów inwestycyjnych, co ogranicza negatywny wpływ czynników rynkowych na bieżące wyniki finansowe i kondycję przedsiębiorstwa.

Agencja podkreśla, że na sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego w dłuższym horyzoncie czasu istotny wpływ będą miały podejmowane przez rząd działania dotyczące restrukturyzacji państwowych koncernów wydobywczych – w tym w szczególności Kompanii Węglowej. Jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania polegające na zamykaniu najbardziej nierentownych kopalń, to należy założyć, że na krajowym rynku nadal utrzymywać się będzie nadpodaż węgla, co może skutkować utratą przez Bogdankę kolejnych klientów oraz występowaniem negatywnej presji na ceny węgla.

W kontekście oceny ryzyka kredytowego spółki EuroRating do czynników negatywnych zalicza także podjętą przez akcjonariuszy LW Bogdanka (wbrew rekomendacji zarządu) decyzję o wypłacie dywidendy za 2014 rok w kwocie 119 mln zł.


NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego spółce LW Bogdanka SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej LW Bogdanka SA wpływać będzie utrzymywanie się obecnych niskich cen węgla energetycznego (lub tym bardziej ich dalszy spadek) oraz kontynuacja agresywnych działań konkurencji, dodatkowo pogarszających sytuację w branży. Skutkować to będzie bowiem dalszym spadkiem przychodów i pogarszaniem się wyników finansowych spółki oraz będzie wpływać negatywnie na wartość generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Niekorzystnie na ocenę ryzyka kredytowego spółki wpływałoby także ewentualne zwiększenie zadłużenia i przekroczenie zakładanej w długoterminowej strategii Bogdanki wartości wskaźnika łącznego długu do EBITDA na poziomie 1,5 , a także utrzymywanie się w kolejnych kwartałach wskaźników płynności na niskich poziomach.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Bogdanki w dłuższej perspektywie mogłoby mieć natomiast ograniczenie mocy wydobywczych państwowych kopalń i zmniejszenie podaży węgla na rynku, a także wyraźne odwrócenie dotychczasowych negatywnych tendencji cenowych na rynku węgla energetycznego oraz związany z tym ponowny wzrost wypracowywanych przez spółkę wyników finansowych. Korzystnie na ocenę ryzyka kredytowego mogłoby oddziaływać także trwała poprawa sytuacji płynnościowej spółki.
EuroRating


Notowania Bogdanka
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda