EuroRating zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen SA z negatywnej na stabilną

12.05.2015 13:00  Analizy spółek giełdowych
EuroRating zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen SA  z negatywnej na stabilną DZIAŁANIE RATINGOWE

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen SA z negatywnej na stabilną. Sam rating pozostał na dotychczasowym poziomie ”BBB”.

UZASADNIENIE

Do poprawy postrzegania perspektywy oceny wiarygodności kredytowej PKN Orlen SA przyczyniły się przede wszystkim sprzyjające spółce w ciągu ostatnich kwartałów czynniki makroekonomiczne – w tym przede wszystkim wzrost marż rafineryjnych.

Znalazło to swoje odzwierciedlenie w istotnej poprawie osiąganych przez płocki koncern znormalizowanych (tj. oczyszczonych ze zdarzań jednorazowych) wyników finansowych oraz przepływów z działalności operacyjnej. Przy jednoczesnym niewielkim spadku zadłużenia skutkowało to obniżeniem relacji długu netto do EBITDA.

Jakkolwiek EuroRating spodziewa się, że obserwowane w ciągu ostatnich miesięcy wysokie marże rafineryjne (będące częściowo pochodną spadku cen ropy) są – wobec utrzymującego się nadmiaru mocy produkcyjnych w rafineriach europejskich – na dłuższą metę nie do utrzymania, to agencja oczekuje, że cały bieżący rok powinien być dla Grupy PKN Orlen bardzo korzystny pod względem osiąganych wyników finansowych.

W kontekście poprawy znormalizowanych wyników finansowych oraz generowanych przez PKN Orlen SA przepływów pieniężnych, agencja ocenia neutralnie zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki wypłatę ponad 700 mln zł dywidendy za rok 2014, pomimo wykazanej wówczas przez spółkę rekordowo wysokiej księgowej straty netto.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej PKN Orlen SA mógłby mieć ponowny istotny spadek marż rafineryjnych oraz w konsekwencji ewentualne znaczne pogorszenie wyników finansowych i przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Na bieżący rating negatywnie oddziaływać mogłoby też ewentualne dalsze zwiększenie, obecnie już i tak lekko podwyższonego, udziału zobowiązań w strukturze pasywów. W dłuższym terminie istotna w tym kontekście będzie m.in. wielkość dywidend wypłacanych akcjonariuszom przez spółkę w kolejnych latach.
Natomiast do czynników, które mogłyby potencjalnie pozytywnie oddziaływać na ocenę wiarygodności kredytowej PKN Orlen SA w perspektywie średnioterminowej, EuroRating zalicza ewentualne utrzymywanie się pozytywnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz dalszą poprawę osiąganych przez spółkę znormalizowanych wyników finansowych, zmniejszenie udziału zobowiązań w strukturze pasywów grupy, a także trwałe przywrócenie rentowności działania rafinerii w Możejkach lub podjęcie innych skutecznych działań, które wyeliminowałyby konieczność dalszego wspierania tego zakładu przez grupę Orlen.

DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od listopada 2007 roku. Od tego też czasu EuroRating nadaje rating kredytowy spółce PKN Orlen SA. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. Przyznawane przez EuroRating ratingi kredytowe mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.EuroRating


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda