Rekordowe wyniki giełdowego Altus TFI S.A. - w I półroczu 2016 r. zysk netto wzrósł o 51,77% do 34,61 mln zł.

29.08.2016 08:36  Asset Management
Rekordowe wyniki giełdowego Altus TFI S.A. - w I półroczu 2016 r. zysk netto wzrósł o 51,77% do 34,61 mln zł. O 52% do 34,61 mln zł wzrósł na koniec I półrocza br. zysk netto niezależnego Altus TFI S.A., notowanego na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży netto o 77% do 160,98 mln zł. To efekt szybkiego rozwoju organicznego oraz przejęcia kilku funduszy. Na koniec czerwca br. Altus TFI S.A. zarządzało 11,07 mld zł aktywów.

Notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A. z sukcesem pokonało półmetek 2016 r. W II kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 89,90 mln zł, a w całym I półroczu 160,98 mln zł. Oznacza wzrost o 77,02% (tj. o 70,04 mln zł) w porównaniu z I półroczem 2015 roku. – Wzrost przychodów jest pochodną dynamicznego wzrostu wartości naszego portfela. Na koniec czerwca br. zarządzaliśmy 11,07 mld zł aktywów: 9,31 mld zł zgromadzonych w 77 funduszach inwestycyjnych oraz 1,76 mld zł w ramach usługi asset management. Od początku 2016 r. wartość aktywów netto zwiększyła się o 1 774,08 mln zł, a w porównaniu z I półroczem 2015 r. o 2 202,83 mln zł. To efekt przejęcia w tym roku kilku funduszy, ale przede wszystkim dynamicznego rozwoju organicznego.

Odnotowaliśmy duże napływy nowych środków od klientów inwestujących w certyfikaty niededykowanych funduszy zamkniętych oraz jednostki uczestnictwa produktów white label. Tradycyjnie dobre wyniki osiągnęliśmy też w segmencie dedykowanych FIZ, oferowanych wybranym inwestorom. Wypracowany wzrost aktywów można uznać za w pełni satysfakcjonujący i daje on również mocną podstawę do wypracowania dobrych wyników finansowych w drugiej połowie 2016 r. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.Wybrane wyniki finansowe Altus TFI S.A.

(tys. zł)

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Przychody netto ze sprzedaży

160 976

90 937

Koszty działalności operacyjnej

110 821

61 608

Zysk ze sprzedaży

50 154

29 329

Pozostałe przychody operacyjne

653

193

Pozostałe koszty operacyjne

10 862

4 226

Zysk na działalności operacyjnej

39 945

25 296

Przychody finansowe

2 885

2 600

Koszty finansowe

3

4

Zysk z działalności gospodarczej

42 828

27 892

Zysk brutto

42 828

27 892

Podatek dochodowy

8 214

5 084

Zysk netto

34 614

22 807Źródło: Altus TFI S.A.

W II kwartale br. zysk na sprzedaży wypracowany przez Altus TFI S.A wyniósł 26,47 mln zł, osiągając na koniec czerwca wartość 50,15 mln zł, co oznacza wzrost o 71,01% (tj. o 20,83 mln zł) w porównaniu z I półroczem 2015 r. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów (i przychodów) operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wyniósł w I półroczu br. 39,94 mln zł, co oznacza wzrost o 57,91% (tj. o 14,65 mln zł) w porównaniu z końcem czerwca 2015 r. Dzięki dochodom z lokat, zysk na działalności gospodarczej (a także zysk brutto) wyniósł 42,83 mln zł, i był wyższy o 53,55% (tj. o 14,94 mln zł) w porównaniu z I półroczem 2015 r. Zysk netto wypracowany w II kwartale wyniósł 17,93 mln zł.

W całym I półroczu 2016 r. niezależne Altus TFI S.A. wypracowało 34,61 mln zł, o 51,77% (tj. o 11,81 mln zł) więcej niż rok wcześniej. – Wszystko wskazuje na to, że nadal jesteśmy liderem pod względem wypracowanego zysku netto, i uzyskanych przychodów ze sprzedaży spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie i plasujemy się także w czołówce całego rynku TFI w Polsce. Zysk netto wypracowany w II kwartale, i w konsekwencji w I półroczu 2016 r. jest zadawalający, co ważniejsze udaje się nam utrzymać jego wzrost na poziomie zbliżonym jak w 2015 r., który zakończył się rekordowymi wynikami – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - Na rynkach finansowych nadal panuje duża zmienność. Po tym, jak w I kwartale rosły wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy, w II kwartale sytuacja była już gorsza, i w konsekwencji w całym I półroczu np. WIG zniżkował o 3,7%. Spadki zazwyczaj studzą apetyt inwestorów na ryzyko.

Naszą odpowiedzią na dużą zmienność są fundusze absolutnej stopy zwrotu, których certyfikaty cieszą się dużym popytem. Dlatego choć rynek TFI przeżywa kłopoty, nam udaje się nadal rosnąć. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, np. w otoczeniu międzynarodowym Polski, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki spółki, to wszystko wskazuje na to, że w II półroczu 2016 r. mamy szansę na utrzymanie tempa rozwoju, i dynamiki wyników – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad siedmiu lat - 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Na koniec lipca Altus TFI S.A. zarządzało 13,98 mld zł aktywów: 9,41 mld zł zgromadzonych w 77 funduszach inwestycyjnych oraz 4,57 mld zł w ramach usługi asset management.


Altus TFI S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Szanowni Państwo Firma BizPark zaprasza do uzupełnienia ankiety odnośnie inwestowania (link poniżej). Niniejsza ankieta powstała na potrzeby opracowania studium wykonalności projektu platformy finansowej FINAPP. Ankieta jest anonimowa i zajmie Państwu tylko 2 minuty. Wśród uczestników, którzy podadzą adres e-mail rozlosujemy drobne upominki. ankieta.bizpark.co Pozdrawiamy Zespół FINAPP by BizPark

    FINAPP   (22 stycznia 2018 o 12:08)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste