Jesteś w: Strona główna » Biznes

Fitch podniósł ratingi Bydgoszczy do "A-"; Perspektywa Stabilna

30.07.2018 11:31  Biznes
Fitch podniósł ratingi Bydgoszczy do "A-"; Perspektywa Stabilna Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Rating – IDR) z „BBB+” do „A-”. Fitch podniósł również krajowy rating długoterminowy z „AA(pol)” do „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest Stabilna.
 
Podniesienie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że poprawa wyników operacyjnych jest trwała, ze wskaźnikiem spłaty długu na bezpiecznym poziomie poniżej pięciu lat (2017r.: 4,5 roku) oraz nadwyżką operacyjną trzykrotnie wyższą od obsługi długu (rata i odsetki). Uważamy, że zadłużenie bezpośrednie pozostanie na umiarkowanym poziomie około 55% dochodów bieżących. Stabilna perspektywa odzwierciedla opinię Fitch, że wiarygodność kredytowa Miasta będzie zgodna z grupą porównawczą posiadającą rating na poziomie „A-”. 
 
GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU

Podniesienie ratingu odzwierciedla poniższe czynniki wraz z wagą z jaką wpłynęły na decyzję:
 
WYSOKA WAGA

Finanse: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Zdaniem Fitch w latach 2018-2020 Bydgoszcz będzie osiągać bardzo dobre wyniki operacyjne z marżą operacyjną około 13%, oraz z nadwyżką operacyjną trzykrotnie wyższą niż obsługa zadłużenia. Uważamy, że ostrożne zarządzanie pozwoliło Miastu na znaczną poprawę wyników operacyjnych odzwierciedlonych w poprawie marży operacyjnej do 13% w 2017r. z 9% w 2013r. 
 
Podobnie jak inne samorządy w Polsce Bydgoszcz podlega presji na wydatki operacyjne, głównie w sektorze oświaty (na skutek reformy oświaty przeprowadzonej przez rząd) oraz rosnących płac zgodnie z ogólnym trendem krajowym (spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym). Pomimo tej presji wydatki operacyjne w 2017r. wzrosły o 3% tj. poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych o 5% (po wyłączeniu transferów na program „Rodzina 500+” dla porównywalności danych). To pokazuje, że Miasto ma elastyczność w ograniczaniu wzrostu wydatków operacyjnych.
 
W 2017r. nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 246 mln zł (2016r. 205 mln zł). Dobre wyniki były wspierane przez rosnące wpływy z podatków, w tym PIT (o 7%) oraz kontrolę wydatków operacyjnych. Prognozy dotyczące 2018r. są również pozytywne, ponieważ główne źródła dochodów realizują się powyżej prognoz. Na koniec pierwszego półrocza 2018r. nadwyżka operacyjna Bydgoszczy wyniosła 182 mln zł, więcej niż pierwszym półroczu 2017r. (178 mln zł). 
 
Zdaniem Fitch, w średnim okresie wydatki majątkowe Bydgoszczy będą wysokie z uwagi na dostępne fundusze unijne z perspektywy na lata 2014-2020. W latach 2018-2020 Miasto planuje wydać 1,6 mld zł na inwestycje. Spodziewamy się, że zwiększenie wydatków majątkowych nastąpi w 2018r., a Bydgoszcz będzie przeznaczać średnio 500 mln zł rocznie na inwestycje (2017r.: 232 mln zł). Inwestycje będą finansowane z dochodów majątkowych (w większości z dotacji UE), środków własnych Miasta i częściowo z nowego długu. Większość wydatków majątkowych będzie przeznaczona na dalszą poprawę infrastruktury lokalnej, w tym dróg i transportu publicznego.
 
Zadłużenie, płynność i inne zobowiązania długoterminowe: Status Mocny/ Trend Stabilny
W 2017r., drugi rok z kolei, Bydgoszcz nie zaciągała nowego długu. Było to możliwe dzięki wysokiej skumulowanej gotówce oraz na skutek przesunięć części wydatków majątkowych na 2018r. Zadłużenie bezpośrednie Miasta spadło o 4% do 1.026 mln zł w 2017r. lub umiarkowanego poziomu 56% dochodów bieżących. Spodziewamy się, że w 2019r. zadłużenie może się zwiększyć, kiedy proces inwestycyjny przyspieszy. 
 
Zdaniem Fitch presja długu na budżet Bydgoszczy jest niska, ponieważ Miasto w pierwszej kolejności będzie finansowało inwestycje ze zgromadzonych środków finansowych zanim zaciągnie nowy dług. Dodatkowo Bydgoszcz ma już podpisane umowy na dotacje unijne oraz dostępne finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (400 mln zł) na finansowanie swoich największych inwestycji. 
 
Stan środków pieniężnych Miasta jest wysoki i znacznie przewyższa roczną obsługę zadłużenia. W okresie styczeń-maj 2018r. środki pieniężne na rachunkach wynosiły średnio 228 mln zł, ponad trzykrotnie przekraczając tegoroczną obsługę długu. Zdaniem Fitch, mimo że Bydgoszcz przeznaczy część zgromadzonych środków na inwestycje to płynność będzie dobra. 

ŚREDNIA WAGA

Zarządzanie i administracja: Status Mocny/ Trend Stabilny
Polityka zarządzania Miastem jest czynnikiem wspierającym rating. Władze Miasta wdrożyły działania racjonalizujące wydatki oraz wspierające wzrost dochodów. Koncentrują się na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w Mieście, przyciąganiu inwestorów oraz poprawie lokalnej infrastruktury. Budżet Miasta jest narażony na ryzyko stopy procentowej oraz do pewnego stopnia na ryzyko walutowe, ponieważ większość zadłużenia jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a tylko 12% jest denominowane w euro. Jednak te ryzyka są ograniczane przez ostrożną politykę budżetową, która zakłada wyższe płatności odsetkowe niż faktycznie płacone oraz wysoką płynność. 
 
Ratingi odzwierciedlają również następujące czynniki:
Gospodarka: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Bydgoszcz jest dużym miastem, liczącym około 354.000 mieszkańców. PKB na mieszkańca dla podregionu bydgosko-toruńskiego, gdzie położone jest Miasto, wynosił 104% średniej krajowej w 2015r. (ostatnie dostępne dane). Gospodarka Bydgoszczy jest zdywersyfikowana, z dużym udziałem sektora usługowego. Inwestycje infrastrukturalne pozytywnie wpłynęły na gospodarkę lokalną, stymulując działalność gospodarczą w Mieście, co przekłada się na wyższe dochody podatkowe. Stopa bezrobocia w Bydgoszczy spada do 3,9% w 2017r. tj. znacznie poniżej średniej krajowej (6,6%). 
 
Otoczenie i instytucjonalno-prawne: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Fitch ocenia otoczenie prawne sektora samorządowego w Polsce jako neutralne. Działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu. 
 
Zdaniem Fitch budżety JST w Polsce są pod presją wzrostu wydatków operacyjnych. Cześć z nich wynika z niewystarczających środków finansowych przekazywanych przez państwo na realizację zadań JST oraz ze sztywnej struktury wydatków, w której dominuje oświata i opieka społeczna. 
 
CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Miasto poprawi wyniki operacyjne, z marżą operacyjną wynoszącą w sposób trwały ponad 15%, a wskaźnik spłaty długu będzie wynosił poniżej trzech lat pod warunkiem, że ratingi kraju zostaną podniesione. 
 
Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wskaźnik spłaty długu pogorszy się powyżej ośmiu lat, w wyniku trwałego pogorszania się wyników operacyjnych lub nastąpi znaczny wzrost zadłużenia bezpośredniego powyżej 70% dochodów bieżących.

Fitch Ratings 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes