Wydłużone terminy płatności – przykład niezgodnych z prawem zapisów SIWZ

04.07.2017 10:30  Jak napisać CV?
Wydłużone terminy płatności – przykład niezgodnych z prawem zapisów SIWZ
Zgodnie z obowiązującym prawem cena nie musi być decydującym kryterium do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednym ze stosowanych wymagań jest obecnie termin płatności, jednak wiąże się to z kontrowersjami – przykładem może być zawieranie w SIWZ zapisów, które określają ponad 60 dni, jako czas na zapłatę przez zamawiającego.

To niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy1. Federacja Przedsiębiorców Polskich – w oparciu o raport „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia” – sygnalizuje również, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium podczas oceny ofert, gdyż w praktyce nagminnie nie jest przestrzegany – co również jest niezgodne z intencją Ustawodawcy.
 
„Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Należy jednak pamiętać, że zapisy SIWZ muszą być zgodne z prawem – standardy postępowania powinny uwzględniać interes zarówno zamawiających, jak i oferentów. Wobec tego niedopuszczalne jest wymaganie od wykonawcy działania sprzecznego z ustawą – narusza to podstawowe zasady rynku zamówień publicznych. Na mocy prawa ocena ofert pod względem aspektów, które są rozbieżne z przepisami, jest traktowana jako czynność zamawiającego niezgodna z ustawą” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 
Przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających w sektorze ochrony zdrowia:
  • Brak proporcjonalności wskazanej w prawie zamówień publicznych
  • Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne
  • Nadużywanie instytucji kary umownej
  • Niejasne przesłanki naliczania kar umownych
  • Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert
  • Wymuszanie zrzeczenia się odsetek ustawowych
  • Bezzasadny zakaz cesji wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne
  • Błędna interpretacja kwestii Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia


Sektor zamówień publicznych z uwagi na wielkość – w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł2 – powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem. Jak wynika z raportu FPP nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją Ustawodawcy.
 
Federacja Przedsiębiorców Polskich

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes