Finanse dla niefinansistów

23.01.2015 18:36  Finanse
Finanse dla niefinansistów

termin: 26-27.05.2015
Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B


Każdy z menedżerów, czy to wysokiego, czy średniego szczebla ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Każdy z nich w swej codziennej pracy spotyka się z zestawieniami finansowymi i dyskutuje z przedstawicielami służb finansowo-księgowych. Dlatego każdy menedżer powinien znać przynajmniej podstawy finansów przedsiębiorstwa, tak aby zdawać sobie sprawę z tego jaki wpływ na wyniki finansowe firmy mają jego działania oraz żeby być równorzędnym partnerem dla finansistów, zarówno w zakresie dyskusji, jak i podejmowania decyzji.


Szkolenie skierowane jest do:

kadry zarządzająca wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników mający wpływ na wyniki finansowe firmy.


Cele szkolenia:

1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym,
2. Zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych,
3. Zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.


Program:


1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa:

a) główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
b) podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów,
c) podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF).

2. Sprawozdanie finansowe:

a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów,
c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

3. Analiza sprawozdania finansowego:

a) analiza wstępna,
b) analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego),
c) analityczne punkty odniesienia.

4. Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstwa:

a) finansowanie kapitałem własnym,
b) finansowanie kapitałem obcym,
c) koszt kapitału własnego i obcego.

5. Wynik finansowy:

a) zjawisko dźwigni operacyjnej,
b) efekt dźwigni finansowej,
c) wpływ różnych elementów na wynik finansowy.

6. Podstawy matematyki finansowej:

a) rodzaje stóp procentowych,
b) rodzaje kapitalizacji odsetek,
c) wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych.

7. Metody oceny opłacalności inwestycji:

a) definicja oraz rodzaje inwestycji,
b) elementy składowe inwestycji,
c) proste metody oceny opłacalności inwestycji,
d) dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji.
8. Podsumowanie i powtórzenie.


Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/pl/program_i_informacje_o_szkoleniu/1916/


Organizator:
PKF Consult
Tel. 22 560-76-71
szkolenia@pkfpolska.pl


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes