Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

EuroRating nadał bankowi Idea Bank S.A. rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną

05.10.2017 11:05  Firma
 EuroRating nadał bankowi Idea Bank S.A. rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną
DZIAŁANIE RATINGOWE
 
Warszawa, 5 października 2017 r. – Agencja ratingowa EuroRating nadała bankowi 
Idea Bank S.A. zamówiony rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.
 
UZASADNIENIE
 
Na przyznaną bankowi ocenę wiarygodności finansowej pozytywny wpływ miał fakt, że marże operacyjne generowane przez Grupę Kapitałową Idea Banku są jednymi z wyższych w sektorze bankowym. Jest to między innymi pochodną modelu biznesowego Grupy, która ofertę kieruje do segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Do silnych stron banku EuroRating zalicza także wysoką innowacyjność, wyrażającą się m.in. wprowadzaniem na rynek nowatorskich produktów oraz niestandardowymi działaniami marketingowymi.
 
Agencja jako zadowalające ocenia wyposażenie banku w kapitał. Wskaźnik finansowania aktywów Grupy kapitałem własnym utrzymuje się na stabilnym i dość bezpiecznym poziomie 10-12%. Również ogólny współczynnik wypłacalności TCR oraz współczynnik Tier1 przyjmują zadowalające wartości.
 
Idea Bank finansuje akcję kredytową praktycznie w całości depozytami od klientów. Wskaźnik depozyty / kredyty na poziomie skonsolidowanym wynosi ok. 1,3-1,4 (na poziomie jednostkowym jest to ok. 1,1). Bank nie miał więc jak dotąd problemów z pozyskiwaniem finansowania akcji kredytowej z rynku.
 
EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że ok. 3/4 aktywów Grupy finansowane jest kapitałem krótkoterminowym (w ciągu roku zapada aż ok. 90% depozytów), przy jednocześnie relatywnie znacznie dłuższych okresach obrotu aktywów operacyjnych (tylko ok. 20% kredytów ma okres spłaty krótszy niż rok). Oznacza to, że działalność banku charakteryzuje się znaczącą luką terminową (płynnościową) między zapadalnością aktywów i pasywów. Agencja zaznacza jednak, że jest to zjawisko typowe dla polskiego sektora bankowego. 
 
Do czynników ryzyka EuroRating zalicza również rosnący w ostatnich latach wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL), który przekracza obecnie już 10% i jest istotnie wyższy niż średnia dla polskiego sektora banków komercyjnych. Wynika to jednak w dużym stopniu z wyspecjalizowania się banku w obsłudze sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, który charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU
Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
 
Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; poprawa jakości portfela kredytów; większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości; wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami; a także zwiększenie dywersyfikacji działalności Grupy.
 
Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Bank S.A. mogłyby wpływać: ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; dalszy istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów; znaczny wzrost udziału kredytów w aktywach i/lub pogorszenie pozycji płynnościowej Grupy (w tym w szczególności samego Idea Banku); a także ewentualne wypłaty nadmiernie wysokich dywidend dla akcjonariuszy.
 
GRUPA IDEA BANK S.A.
 
Idea Bank S.A. tworzy grupę kapitałową złożoną z banku oraz firm specjalizujących się w obsłudze małych przedsiębiorstw. Celem Grupy jest wsparcie przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej, czemu służą usługi bankowe, leasing i faktoring oraz usługi księgowo-kadrowe wraz z doradztwem prawnym. 
 
Idea Bank S.A. jest jedynym bankiem o takiej specjalizacji w Polsce, a jego model biznesowy jest unikalny na skalę światową. Na rynku międzynarodowym Idea Bank uważany jest za benchmark w zakresie rozwijania oferty dla małych firm, co potwierdzają liczne nagrody za innowacje, przede wszystkim za Mobilny Wpłatomat, placówki bankowe Idea Hub oraz system bankowy Idea Cloud.
 
W ciągu 6 lat od powstania bank osiągnął 15-proc. udział w rynku kredytów dla małych firm. 
Idea Bank S.A. jest notowany na rynku akcji i obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
PEŁNY RAPORT RATINGOWY
 
Pełny raport ratingowy dla Idea Bank S.A. publikowany jest bezpłatnie w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating pod adresem: http://www.eurorating.com/pl/ratingi/banki/idea-bank

DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA
 
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)  i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. 
 
Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych), publicznych ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.
 
UJAWNIENIA REGULACYJNE
 
Ratingi kredytowy nadany bankowi Idea Bank S.A. jest ratingiem zamówionym przez oceniany podmiot. EuroRating otrzymał wynagrodzenie za przyznanie oraz późniejszy monitoring tego ratingu. Oceniany podmiot brał udział w procesie ratingowym poprzez przekazywanie agencji dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła  i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.
 
Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.
Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.
 
EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, 
aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych 
w procesie oceny. 
 
Rating nadany bankowi Idea Bank S.A. jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu, aktualny rating oraz pełna historia ratingu publikowane są bezpłatnie w sposób ogólnodostępny w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating w sekcji „Ratingi kredytowe”–„Ratingi publiczne”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.
 
Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.
 
Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating prezentowany jest w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.
 
Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane inaczej.  
 
Kamil Kolczyński
Analityk Ratingowy

Mariusz Bajda
Ekspert ds. oceny sektora bankowego

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes