Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Podwyższenie ratingu kredytowego Banku Millennium S.A. z BB do BB+

10.08.2018 14:09  Firma
 Podwyższenie ratingu kredytowego  Banku Millennium S.A. z BB do BB+
DZIAŁANIE RATINGOWE

Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany Bankowi Millennium S.A. o jeden stopień z BB do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

UZASADNIENIE

Podwyższenie ratingu kredytowego Banku Millennium S.A. ("Bank Millennium") wynika głównie z systematycznej poprawy współczynników kapitałowych banku. Jest to rezultatem zarówno poprawy jego pozycji kapitałowej (wynikającej głównie z zatrzymywania przez bank w ostatnich latach całego zysku), jak również zmniejszenia udziału kredytów w aktywach. Wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym utrzymuje się w ostatnich kwartałach na poziomie powyżej 10%, a regulacyjny współczynnik wypłacalności Core Tier 1 przekroczył poziom 20%.
 
Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również utrzymujący się w ostatnim czasie stale 
na zadowalającym poziomie (powyżej 1,20) wskaźnik pokrycia kredytów depozytami, a także utrzymującą się dobrą jakość portfela kredytów (wskaźnik NPL poniżej 5%) oraz relatywnie wysokie pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (na poziomie ok. 76%).
 
Pozytywny wpływ na ocenę ratingową banku ma także obserwowana w ostatnich kwartałach poprawa wypracowywanych przez Bank Millennium wyników finansowych (wskaźnik ROA na koniec II. kwartału 2018 r. kształtował się na stosunkowo wysokim poziomie 1,0%), na co największy wpływ mają rosnące przychody z tytułu prowizji oraz utrzymywanie przez bank dobrej dyscypliny kosztowej (wskaźnik Cost/Income utrzymywał się ostatnio na stosunkowo niskim poziomie ok. 46%).
 
EuroRating zaznacza, że istotnym czynnikiem ryzyka dla Banku Millennium nadal pozostaje jeden z najwyższych w polskim sektorze bankowym udział kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych w portfelu kredytów ogółem (na koniec czerwca 2018 r. na poziomie 29,2%), a także wysoki udział tych kredytów w sumie aktywów (na poziomie 20,2%). Oznacza to, że na jakość portfela kredytowego i tym samym na kondycję finansową banku w dłuższym terminie istotny wpływ mogą mieć wahania kursów walut (w tym głównie franka szwajcarskiego).
 
W kontekście wpływu ryzyka portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych na ogólne ryzyko kredytowe banku, EuroRating pozytywnie ocenia fakt, że obecnie procedowany w parlamencie projekt pomocy tego typu kredytobiorcom nie zakłada przymusowego przewalutowywania kredytów. Ze składek banków tworzony ma być jedynie fundusz pomocowy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. W efekcie, negatywny wpływ planowanej nowej regulacji dotyczyć będzie głównie ewentualnego obniżenia rentowności banków. Ustawa nie powinna mieć natomiast bezpośredniego negatywnego wpływu na kapitały banków posiadających istotne portfele kredytów walutowych.
 
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.
 
PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
Pozytywnie na poziom ratingu Banku Millennium mogłoby oddziaływać: utrzymywanie się współczynników kapitałowych na obecnych wysokich poziomach; wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; ewentualny dalszy spadek udziału kredytów w sumie aktywów i/lub utrzymywanie się niskiego udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; spadek udziału walutowych kredytów hipotecznych w portfelu kredytów ogółem; dalsza poprawa wypracowywanych wyników finansowych i wzrost wskaźnika rentowności aktywów; oraz uchwalenie ustawy o pomocy hipotecznym kredytobiorcom walutowym w wersji obciążającej banki kosztami w niewielkim stopniu. 
 
Negatywny wpływ na rating banku mogłoby mieć: ewentualny istotny spadek wartości współczynników kapitałowych i/lub spadek udziału kapitału własnego w pasywach; ewentualny wzrost udziału kredytów zagrożonych; znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; niekorzystne kształtowanie się kursu CHF/PLN, skutkujące ponownym wzrostem wartości walutowych kredytów hipotecznych i/lub spadkiem jakości tych kredytów; a także ewentualne wdrożenie restrykcyjnej wersji ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych. 
 
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy największych polskich banków od 2010 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych (oznaczenie "ip"). Prezentowany rating jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych 
i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).
 
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. 
 
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.
 
UJAWNIENIA REGULACYJNE

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating grupie największych polskich banków są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych z nimi stron trzecich.
 
Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.
Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.
 
EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego.
 
Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane 
w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, 
w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.
 
EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.
Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja 
nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.
 
Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

EuroRating
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes