Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Audyt sprawozdań finansowych

09.11.2018 13:40  Firma
Audyt sprawozdań finansowych Celem przeprowadzenia audytu sprawozdań finansowych jest zwiększenie stopnia zaufania do sprawozdań finansowych sporządzanych przez podmioty do tego zobligowane. Opinia wyrażona przez biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego jest potwierdzeniem tego, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi dany podmiot przepisami prawa.

Podstawą do wyrażenia takiej opinii jest uzyskanie przez biegłego rewidenta wystarczającej pewności, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnych zniekształceń. Biegły rewident uzyskuje taką pewność w sytuacji, kiedy zgromadził wystarczające i odpowiednie dowody badania. Wystarczająca pewność nie jest równoznaczna z absolutną pewnością, ponieważ istnieją nieuniknione ograniczenia badania. Wystarczającą pewność natomiast biegły rewident uzyskuje poprzez przeprowadzenie zaprojektowanych procedur badania, m.in. testy zgodności czy testy wiarygodności.

Krajowe standardy badania wymagają, aby biegły rewident formułował zawodowe osądy oraz zachowywał zawodowy sceptycyzm podczas planowania i przeprowadzania audytu, w szczególności:

 • rozpoznał i ocenił ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego błędem lub oszustwem, poprzez poznanie jednostki i jej środowiska, w tym jej kontroli wewnętrznej,
 • zgromadził wystarczające i odpowiednie dowody audytu w kwestii ewentualnych istotnych zniekształceń, poprzez zaprojektowanie i wdrożenie reakcji odpowiednich do oceny ryzyka,
 • sformułował opinię na temat sprawozdań finansowych bazując na dowodach uzyskanych z audytu.

Koncepcja istotności

Koncepcja istotności jest stosowana przez biegłych rewidentów zarówno podczas planowania i przeprowadzania audytu, jak również podczas oceny wpływu rozpoznanych a także nieskorygowanych zniekształceń na audytowane sprawozdanie finansowe, o ile występują.

Generalnie zniekształcenia, w tym pominięcia, są uznawane za istotne, jeżeli pojedynczo lub łącznie można je zasadnie uznać za mające wpływ na decyzje gospodarcze użytkowników podejmowane na podstawie sprawozdań finansowych. Osąd w zakresie istotności jest podejmowany w świetle występujących okoliczności. Wpływ na ten osąd ma kwestia postrzegania przez biegłego rewidenta potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych, jak również wielkość i rodzaj zniekształcenia.

Wymogi etyczne dotyczące: audyt sprawozdań finansowych

Biegły rewident podlega stosownym wymogom etycznym, w tym dotyczącym niezależności, w związku ze zleceniami badania sprawozdań finansowych.

Do fundamentalnych zasad, których powinni przestrzegać biegli rewidenci, należą:

 • uczciwość
 • obiektywizm
 • utrzymywane wysokiego poziomu kompetencji zawodowych,
 • należyta staranność
 • zachowanie tajemnicy
 • profesjonalna postawa


Zawodowy sceptycyzm

Zawodowy sceptycyzm jest nieodzowny do krytycznej oceny dowodów audytu zgromadzonych przez biegłego rewidenta.

Oznacza on kwestionowanie sprzecznych dowodów audytu oraz sceptycyzm dotyczący wiarygodności dokumentów i odpowiedzi na pytania oraz innych informacji uzyskanych od audytowanego podmiotu. Obejmuje on także ocenę wystarczalności i odpowiedniości uzyskanych dowodów badania w świetle określonych okoliczności.

Biegły rewident jest zobowiązany do oceny wiarygodności informacji i danych wykorzystanych jako dowody badania. W przypadku wątpliwości dotyczących np. wiarygodności informacji lub podejrzeń oszustwa czy wątpliwości co do autentyczności dowodów audytu, wymagane jest aby biegły rewident przeprowadził dalsze procedury w celu wyjaśnienia danej wątpliwości.

Założenie, że kierownictwo oraz osoby sprawujące nadzór są uczciwe, nie zwalnia biegłego rewidenta z konieczności zachowania zawodowego sceptycyzmu ani nie upoważnia go do poprzestania na nieprzekonujących dowodach badania.

Zawodowy sceptycyzm biegłego rewidenta obejmuje m.in. wyczulenie na:

 • dowody zebrane podczas audytu sprzeczne z innymi uzyskanymi dowodami,
 • informacje podważające wiarygodność dokumentów oraz informacji wykorzystywanych jako dowód badania,
 • warunki, obszary mogące wskazywać na możliwość oszustwa,
 • okoliczności wskazujące na potrzebę przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji.

Zachowanie zawodowego sceptycyzmu podczas badania jest szczególnie istotne w celu zmniejszenia ryzyka:

 • przeoczenia nietypowych okoliczności,
 • nadmiernego generalizowania podczas tworzenia wniosków wynikających z audytu,
 • stosowania nieodpowiednich założeń przy ustalaniu rodzaju, czasu i zakresu badania oraz ocenie jego wyników.


Sporządzanie sprawozdań finansowych

Zgodnie z przepisami prawa, kierownictwo jednostki oraz osoby sprawujące nadzór ponoszą odpowiedzialność za:

 • sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • wewnętrzną kontrolę umożliwiającą sporządzenie sprawozdań finansowych niezawierających istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem,
 • udzielenie biegłemu rewidentowi
- dostępu do wszystkich informacji takich jak m.in. zapisy, dokumenty i dane oraz inne sprawy mające znaczenie dla sporządzenia sprawozdań finansowych oraz
- dodatkowych informacji, o które biegły rewident może poprosić na potrzeby audytu sprawozdań finansowych oraz nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz audytowanego podmiotu, od których uzyskanie dowodów badania będzie niezbędne.

 


 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
biznes