Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Obniżenie ratingu kredytowego banku Idea Bank S.A. z 'B+' do 'CCC'

09.05.2019 08:10  Firma
Obniżenie ratingu kredytowego banku  Idea Bank S.A. z 'B+' do 'CCC'
DZIAŁANIE RATINGOWE

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany bankowi Idea Bank S.A. z poziomu 'B+' do 'CCC'. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. 
 
UZASADNIENIE

Obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A. ("Idea Bank") związane jest głównie z gwałtownym osłabieniem pozycji kapitałowej banku, skutkującym spadkiem regulacyjnych współczynników kapitałowych do krytycznie niskich poziomów.
EuroRating wskazuje, że po stopniowych spadkach wartości kapitału własnego banku, jakie następowały po kolejnych sprawozdaniach finansowych za trzy pierwsze kwartały 2018 roku, w sprawozdaniu rocznym za cały 2018 rok dokonano bardzo wysokich odpisów aktualizujących wartość aktywów, w wyniku czego kapitał własny Idea Banku na poziomie skonsolidowanym spadł aż o 85 proc.  w stosunku do stanu z końca III kwartału 2018 roku i wyniósł zaledwie 273 mln zł (wobec ponad 2,5 mld zł przed rokiem).
 
Agencja zaznacza, że ogromny spadek wartości kapitału banku spowodował obniżenie się wskaźników adekwatności kapitałowej do krytycznie niskich poziomów. Na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy TCR obniżył się do 4,11 proc., a współczynniki Tier 1 i Core Tier 1 wyniosły 2,7 proc. Jeszcze gorzej sytuacja pod względem adekwatności kapitałowej przedstawia się na poziomie skonsolidowanym. Wskaźnik TCR spadł do zaledwie 2,74 proc. (wobec wymaganego poziomu 12,88 proc.), a współczynnik Tier 1 wyniósł 1,35 proc. (wobec wymaganych 10,88 proc.). W ujęciu nominalnym niedobór funduszy własnych wynosi ok. 1 mld zł na poziomie jednostkowym i 1,2 mld zł na poziomie skonsolidowanym.
 
EuroRating zwraca również uwagę na wykazane przez bank słabe wyniki finansowe z działalności operacyjnej. W IV kwartale 2018 roku wpływ na to miał kryzys płynnościowy, jaki nastąpił w Idea Banku na skutek wybuchu tzw. afery taśmowej. Aby utrzymać płynność bank musiał znacznie podwyższyć oprocentowanie depozytów oraz zaciągnąć kredyt refinansowy w NBP.
 
Jakkolwiek kryzys płynnościowy został na początku 2019 roku (przynajmniej tymczasowo) zażegnany, to według agencji bardzo dużym problemem pozostaje nadal krytyczna sytuacja kapitałowa banku. EuroRating ocenia, że bez dużego i szybkiego dokapitalizowania zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie może być poważnie zagrożona.  
 
Agencja bierze pod uwagę fakt, że od kilku miesięcy prowadzone są prace mające na celu połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem oraz znalezienie dla tych banków (osobno lub po połączeniu) nowych inwestorów, którzy mieliby podwyższyć kapitał banków. EuroRating zaznacza jednak, że samo połączenie obu banków nie rozwiąże ich podstawowego problemu, jakim jest obecnie niedobór kapitałów. Ewentualne znalezienie nowego inwestora jest natomiast nadal obarczone dużą dozą niepewności. 
 
W kontekście bardzo złej sytuacji kapitałowej Idea Banku i krytycznie niskich współczynników kapitałowych agencja zwraca uwagę na fakt, że bank musiał zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny o „spełnieniu przesłanek zagrożenia upadłością z przyczyn regulacyjnych”. Bank w marcu b.r. został zobowiązany przez KNF do zwiększenia funduszy własnych poprzez podwyższenie kapitału własnego w drodze emisji nowych akcji do dnia 26 kwietnia b.r. Do chwili publikacji niniejszego komunikatu do emisji nowych akcji jednak nie doszło.
 
Jakkolwiek zarząd Idea Banku w sprawozdaniu z działalności spółki za 2018 rok ocenił, że „można racjonalnie zakładać, że nie zostaną w stosunku do banku podjęte kroki administracyjne zmierzające do uchylenia zezwolenia na działalność, czy też przymusowej restrukturyzacji w formie uniemożliwiającej kontynuację działalności w ciągu kolejnych 12 m-cy od dnia bilansowego”, to EuroRating ocenia obecnie, że bez szybkiego pozyskania dla banku nowego inwestora i przeprowadzenia w najbliższym czasie dużego dokapitalizowania, istotnie wzrośnie prawdopodobieństwo objęcia banku formalnym nadzorem regulacyjnym i/lub przymusowym programem ratunkowym albo likwidacyjnym. Zgodnie z metodologią stosowaną przez agencję ratingową EuroRating każde z tych zdarzeń spełniałoby przy tym kryteria zdarzenia typu "default".
 
NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia: potencjalne ryzyko braku możliwości pozyskania nowego inwestora i dokonania w krótkim czasie znacznego podwyższenia kapitału własnego banku; ryzyko wystąpienia ewentualnej kolejnej fali odpływu depozytów i wystąpienia ponownego kryzysu płynnościowego; a także ryzyko podjęcia przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku, na skutek której straty ponieśliby wierzyciele finansowi banku.
 
Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy  jest obecnie większe niż 1:3.
 
PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
 
Negatywnie na aktualny poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać: brak pozyskania nowego inwestora oraz brak możliwości istotnego podniesienia w krótkim czasie kapitału własnego banku;  ponoszenie dalszych strat i kontynuacja spadku wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; ewentualne dalsze pogorszenie znormalizowanych wyników finansowych z działalności operacyjnej; ewentualna dalsza utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej; a także podjęcie przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku.
Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: pozyskanie dla banku nowego inwestora, który wziąłby udział w podwyższeniu kapitału akcyjnego banku, skutkującym istotnym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach, 
 
a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy; trwała poprawa rentowności działalności operacyjnej; spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; zwiększenie bazy depozytowej; a także finalizacja fuzji banku z (obecnie znacznie lepiej skapitalizowanym) Getin Noble Bankiem.
 
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. 
 
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.
 
UJAWNIENIA REGULACYJNE
 
Ratingi kredytowy nadany bankowi Idea Bank S.A. jest ratingiem zamówionym przez oceniany podmiot. EuroRating otrzymał wynagrodzenie za przyznanie oraz późniejszy monitoring tego ratingu. Oceniany podmiot brał udział w procesie ratingowym poprzez przekazywanie agencji dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating "Polityką w zakresie konfliktów interesów", agencja nie świadczyła  i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.
 
Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.
Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony 
bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

Zobacz także: Idea Bank chce być liderem w pozyskiwaniu nowych firm, zachęca integracją usług 
 
EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, 
aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz 
aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych 
Rating nadany bankowi Idea Bank S.A. jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu, aktualny rating oraz pełna historia ratingu publikowane są bezpłatnie w sposób ogólnodostępny w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating w sekcji "Ratingi kredytowe" – "Ratingi publiczne", w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.
 
Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji "Ratingi kredytowe", w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.
 
Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating prezentowany jest w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji "Ratingi kredytowe" – "Metodologia". Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana 
przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji "Ratingi kredytowe" 
– "Skala ratingowa".
 
Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną niezależną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego (ryzyka niewypłacalności) podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane w inny sposób. EuroRating nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, a wystawiane przez agencję ratingi kredytowe nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, bądź też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych  lub innych instrumentów finansowych, jak również nie stanowią rekomendacji nawiązania, utrzymywania lub zaprzestania innych form współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Osoby podejmujące decyzje w oparciu o przyznane przez EuroRating ratingi robią to wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa EuroRating nie uczestniczy w zyskach, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników lub stron trzecich, jakie mogą wyniknąć z korzystania  z nadawanych przez agencję ratingów. 

EuroRating 
 
 
Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #42   Branża windykacyjna Okiem ANALITYKA #41, Wojciech Bartosik
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes