Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

PWC: Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami

26.03.2009 10:28  Firma
PWC: Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami
Zaledwie 21% firm w Europie Środkowo-Wschodniej wierzy, że będzie w stanie wygenerować wzrost przychodów w perspektywie najbliższego roku, co dla wielu graczy rynkowych może oznaczać konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych – zwracają uwagę eksperci z PricewaterhouseCoopers w opublikowanym właśnie raporcie ”Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami”.

W obecnej sytuacji gospodarczej zapewnienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, analiza przyczyn (nie objawów) złej sytuacji oraz opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacji operacyjnej, strategicznej i kosztowej to najważniejsze kroki, jakie powinny podjąć polskie przedsiębiorstwa. Jak podkreślają autorzy raportu, w większości przypadków tylko łączne przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych we wspomnianych trzech obszarach pozwala na trwałe odzyskanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

„Okresy dekoniunktury są bardzo trudne dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie tworzą znaczne szanse rozwojowe. W okresach tych najlepiej sprawdza się jakość zarządzania firmą, „na wierzch” wychodzą wszystkie słabości przedsiębiorstwa, w szczególności słabe fundamenty finansowe, niewłaściwe zarządzanie kluczowymi zasobami, niedoskonałe strategiczne plany rozwoju czy podatność na ataki ze strony konkurencji. Z drugiej strony w okresach dekoniunktury pojawiają się możliwości fuzji i przejęć konkurentów za bardzo atrakcyjną cenę. Firmy, które dobrze wykorzystają ten okres, będą lepiej od innych przygotowane na to, by pomyślnie rozwijać się, gdy przyjdzie ponownie czas wzrostu” – zauważa prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers.

Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed firmami jest spadający popyt. Patrząc na rynek brytyjski dotknięty kryzysem w latach 90. zauważymy, że wydatki konsumenckie w Wielkiej Brytanii skurczyły się wówczas o 3,5% w ujęciu realnym i aby wróciły do poziomu sprzed recesji, potrzeba było aż 13 kwartałów (od drugiego kwartału 1990 roku do drugiej połowy 1994 roku). Wśród innych wyzwań autorzy raportu wymieniają czynniki takie jak: silna zmienność kursów walutowych, pojawiające się zatory płatnicze i problemy z płynnością oraz kłopoty z dostępnością kredytów, a także wzrost kosztów finansowania. Jak pokazuje doświadczenie z polskiego rynku w poprzednich okresach spowolnienia gospodarczego najbardziej dotknięte skutkami kryzysu zostały sektory motoryzacyjny i budowlany, podczas gdy sprzedaż w sektorach: spożywczym oraz ochrony zdrowia okazały się najmniej podatne na zmiany.

„Niekorzystna sytuacja rynkowa często w jaskrawy sposób uwidacznia nierozwiązane problemy i zaniedbania z okresu koniunktury, które w dobie kryzysu wracają ze zdwojoną siłą” - zwraca uwagę Janusz Sękowski, dyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego PricewaterhouseCoopers. „Co prawda na każdym z etapów kryzysu istnieje szansa stabilizacji i odwrócenia trendu spadkowego, niemniej jednak z czasem liczba dostępnych opcji restrukturyzacyjnych zdecydowanie się kurczy, a szanse na przetrwanie spółki maleją. W większości przypadków restrukturyzacje, które zakończyły się niepowodzeniem, były przeprowadzone zbyt późno, a ich zakres był zbyt ograniczony”

Czynniki sukcesu restrukturyzacji

W ramach restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorcy dokonują najczęściej redukcji kosztów funkcji podstawowych (np.: zakupy, produkcja, sprzedaż) oraz funkcji wsparcia (np.: administracja, IT). Rekomendowane przez ekspertów PwC działania obejmują także analizę kosztów zatrudnienia, renegocjację cen i warunków umów z podwykonawcami i dostawcami. W ramach restrukturyzacji operacyjnej można także rozważyć outsourcing wybranych funkcji; często wprowadza się również działania, które zmierzają do utrzymania lub wzrostu przychodów np. agresywne programy motywacyjne dla działów sprzedaży – zwracają uwagę autorzy raportu.

Wiele firm w trudnej sytuacji przekonuje się, że modele biznesowe, w których dotychczas funkcjonowały, nie sprawdzają się w nowych warunkach, dlatego ważnym elementem procesów naprawczych jest również restrukturyzacja strategiczna. Często oznacza to także nową segmentację klientów oraz redefinicję portfela produktów.

Efekty restrukturyzacji operacyjnej i strategicznej powinny być ujęte w projekcjach finansowych spółki, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy spółka jest w stanie zachować płynność finansową oraz czy będzie zapewnione finansowanie dla jej działalności. W przypadku braku pozytywnych odpowiedzi konieczna jest restrukturyzacja finansowa, której celem jest ustabilizowanie relacji z podmiotami finansującymi spółki oraz zapewnienie odpowiedniej struktury finansowania.

Jak podkreślają eksperci z PricewaterhouseCoopers, podczas opracowywania planu restrukturyzacji należy zwrócić szczególną uwagę na:

• ustalenie celów dla organizacji i przyporządkowanie odpowiedzialności za ich realizację (cele mierzalne, ambitne, ale realistyczne),

• zaangażowanie wszystkich interesariuszy – należy przy tym skupić się na tych stronach, które są istotne dla ratowania firmy, zwracając uwagę na różnice w ich oczekiwaniach.

„Sukces wdrożenia planu restrukturyzacji zależy m.in. od zapewnienia monitoringu wprowadzanych działań. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest to niezbędny element umożliwiający szybkie wyciąganie wniosków i korekcję założeń z fazy planowania, kontrolę stopnia zaangażowania poszczególnych pracowników we wprowadzane zmiany oraz analizę wpływu konkretnych działań na sytuację firmy” – wyjaśnia Janusz Sękowski. „Kolejnym czynnikiem jest stworzenie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie. Powinny znaleźć się w nim osoby, które mają wystarczająco dużo charyzmy i energii, aby przeprowadzać skomplikowane i bolesne zmiany. Konieczne jest także pełne zaangażowanie zarządu; wiele restrukturyzacji kończy się klęską, jeśli zarząd decyduje się delegować odpowiedzialność za całość procesów restrukturyzacyjnych na niższe szczeble organizacji lub jeśli w miarę upływu czasu działania restrukturyzacyjne tracą pierwotny impet”.

Za najczulszy barometr sytuacji gospodarczej uważa się często giełdę, choć nastroje giełdowe nie muszą idealnie odzwierciedlać ogólnej sytuacji gospodarczej.
Inwestorzy potrafią jednak bardzo dobrze oceniać sytuację poszczególnych spółek, premiując lepiej zarządzane i karząc te zarządzane gorzej.

Sytuacja na rynkach kapitałowych

Jak wynika z raportu PwC - przy utrzymaniu obecnego tempa wzrostu PKB odbicie na warszawskim parkiecie nastąpi równolegle do poprawy nastrojów na rynkach światowych, może być jednak wyższe niż w krajach rozwiniętych. Raport PricewaterhouseCoopers zwraca także uwagę, że w kolejnych miesiącach możemy mieć do czynienia z następującymi zjawiskami na globalnych rynkach kapitałowych:

• wzrost emisji praw poboru oraz emisji pomocowych dla spółek ze znacznymi problemami finansowymi, a w okresie późniejszym ewentualnych emisji na potrzeby sfinansowania przejęcia innych podmiotów przez spółki, które lepiej radzą sobie z kryzysem,
• zwiększenie liczby transakcji skupu akcji własnych w celu podtrzymania wartości akcji i zapewnienia inwestorom maksymalnego zwrotu,
• zwiększenie liczby transakcji na rynku obligacji korporacyjnych.

„Ożywienia na rynku IPO (pierwotnych ofert publicznych) należy się spodziewać dopiero wówczas, gdy pojawią się pierwsze sygnały zmiany niekorzystnych tendencji w gospodarce. W przeszłości zmiany trendów na rynkach kapitałowych wyprzedzały zmiany cyklu gospodarczego o 4-6 miesięcy. Rynek IPO będzie podążał za tym trendem, jednak z pewnym opóźnieniem, jako że sam proces oferty publicznej zajmuje zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy. Należy również oczekiwać, iż w pierwszej fazie ożywienia dominować będą IPO dużych spółek lub tych pochodzących z branż najmniej dotkniętych przez obecne spowolnienie” – podkreśla Jacek Socha, partner i wiceprezes PricewaterhouseCoopers w Polsce.

Jak wskazuje firma PricewaterhouseCoopers na podstawie analizy poprzednich kryzysów, aktywność na rynku kapitałowym jest poprzedzona zwiększoną popularnością instrumentów dłużnych. Takiego scenariusza można się spodziewać zwłaszcza jeśli obecne poziomy stóp procentowych zostaną utrzymane. W dalszych okresach można spodziewać się zwiększonej emisji obligacji zamiennych lub obligacji zabezpieczonych na aktywach, co da potencjalnym inwestorom możliwość uzyskania dodatkowych korzyści lub uzyskania dodatkowego zabezpieczenia, a spółkom zapewni obniżenie kosztu finansowania.


Pełna wersja raportu dostępna [tutaj]PricewaterhouseCoopers

jw

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes