Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Podwyższenie ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu S.A.

27.03.2017 13:09  Firma
Podwyższenie ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu S.A.
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła o jeden stopień rating kredytowy nadany spółce Cyfrowy Polsat S.A. z poziomu BB- do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

 
UZASADNIENIE
 
Podwyższenie oceny wiarygodności kredytowej Cyfrowego Polsatu wynika przede wszystkim z postępującej stopniowej redukcji zadłużenia finansowego spółki oraz związanym z tym zmniejszaniem się ponoszonych kosztów finansowych.
Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również osiąganie przez spółkę dobrej rentowności na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, a także generowanie wysokich i stabilnych przepływów z działalności operacyjnej, istotnie przewyższających wydatki inwestycyjne.

Agencja spodziewa się, że osiągane wysokie wolne przepływy pieniężne pozwolą Cyfrowemu Polsatowi na dalsze obniżanie poziomu zadłużenia (które oceniane jest przez agencję jako wciąż wysokie) i zwiększanie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów, nawet przy założeniu, że spółka rozpocznie w niedługim czasie przeznaczanie części wypracowywanych zysków na dywidendy dla akcjonariuszy. EuroRating oczekuje jednak, że priorytetem dla spółki będzie nadal redukcja zadłużenia oraz że w związku z tym początkowo wypłaty dywidend nie będą wysokie.
 
Podwyższenie ratingu nadanego Cyfrowemu Polsatowi odbyło się również przy założeniu, że spółka nie będzie w najbliższym czasie dokonywać istotnych nowych przejęć, które byłyby finansowane kapitałem obcym.
 
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU
 
Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Cyfrowy Polsat S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.
 
PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
Pozytywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu mogłyby mieć: kontynuacja obniżania zadłużenia spółki; dalsza poprawa wskaźników płynności finansowej; utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu wolnych przepływów pieniężnych przy jednoczesnych relatywnie niskich wydatkach inwestycyjnych oraz przy jednoczesnym braku lub niskich wypłatach dywidend.
 
Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie wpływać na bieżący poziom ratingu kredytowego nadanego spółce EuroRating zalicza natomiast: ewentualne pogorszenie osiąganych wyników finansowych oraz spadek generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i/lub istotny wzrost wydatków inwestycyjnych; ponowny wzrost poziomu zadłużenia; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej.

DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA
 
EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku. Cyfrowy Polsat S.A. podlega ocenie agencji od marca 2015 roku. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.
 
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)  i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. 
 
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej) i zgodnie 
z potwierdzeniem wydanym przez Europejski Nadzór Bankowy (EBA) nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.
 
EuroRating

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes