Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego spółki Eurocash S.A. z pozytywnej na stabilną

27.09.2017 15:34  Firma
Zmiana perspektywy ratingu kredytowego spółki Eurocash S.A.  z pozytywnej na stabilną  DZIAŁANIE RATINGOWE

Warszawa, 27 września 2017 r. – Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. z pozytywnej na stabilną. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.
 
UZASADNIENIE
 
Zmiana perspektywy ratingu Eurocash S.A. na neutralną związana jest z mniej korzystnym niż poprzednio oczekiwane przez agencję kształtowaniem się sytuacji spółki w zakresie finansowania oraz płynności.
 
Na skutek strat poniesionych przez Eurocash w I. i II. kwartale bieżącego roku, a także w rezultacie dokonanej wypłaty dywidendy za 2016 rok, obniżeniu uległa wartość kapitału własnego. Przy jednoczesnym wzroście wartości łącznych aktywów skutkowało to ponownym wzrostem udziału kapitału obcego w pasywach, a także wzrostem relacji długu netto do EBITDA.
 
Ponieważ spółka ogłosiła niedawno zamiar przejęcia za 350 mln zł sieci sklepów Mila, a także zadeklarowała zamiar kontynuacji wypłat dywidend, EuroRating zrewidował in minus swoje dotychczasowe oczekiwania odnośnie kształtowania się struktury finansowania spółki w perspektywie średnioterminowej.
 
Do czynników negatywnych agencja zalicza także ponowne osłabienie pozycji płynnościowej Eurocashu. Wskaźniki płynności przyjęły na koniec I. półrocza b.r. wartości najniższe od co najmniej kilku kwartałów, a nominalna wartość kapitału obrotowego netto osiągnęła najwyższy ujemny poziom w dotychczasowej historii spółki. 
 
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU
 
Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Eurocash S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej 
nie powinien ulec zmianie.
 
PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
 
Pozytywny wpływ na ocenę ratingową Eurocash S.A. mogłoby mieć: trwała poprawa poziomu generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; obniżenie i utrzymywanie się nakładów inwestycyjnych na relatywnie niskich poziomach; istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; a także poprawa w obszarze sytuacji płynnościowej spółki.
 
Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie wpływać na bieżący poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki EuroRating zalicza: dalszy wzrost udziału zobowiązań w strukturze pasywów i/lub wzrost wartości zadłużenia finansowego; dalsze pogorszenie osiąganych znormalizowanych wyników finansowych oraz przepływów z działalności operacyjnej; dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej; a także ewentualną wypłatę zbyt wysokich (w stosunku do kondycji finansowej spółki) dywidend dla akcjonariuszy.
 
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA
 
EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)  i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. 
 
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Nadawane przez EuroRating ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych  w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom nadawanym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.
 
EuroRating 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes