Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Zmiana poziomu ratingu kredytowego spółki JSW S.A.

01.12.2017 12:25  Firma
Zmiana poziomu ratingu kredytowego spółki JSW S.A.
DZIAŁANIE RATINGOWE
 
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła o jeden stopień rating kredytowy nadany Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z poziomu B do B+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
 
UZASADNIENIE

Podwyższenie oceny wiarygodności finansowej JSW S.A. związane jest głównie z utrzymywaniem się bardzo korzystnego dla spółki otoczenia makroekonomicznego. Ceny węgla koksowego i energetycznego na światowych rynkach charakteryzują się nadal ogólną tendencją wzrostową, co przekłada się na uzyskiwanie przez wydobywczy koncern wysokich przychodów ze sprzedaży.

Z uwagi na wysoką dźwignię operacyjną, jaką charakteryzuje się działalność spółki, oznacza to bardzo silną poprawę uzyskiwanych wyników finansowych oraz przepływów z działalności operacyjnej. 
 
W efekcie skutkowało to w ostatnich kwartałach także znaczną poprawą sytuacji płynnościowej spółki, którą obecnie można określić jako dobrą. Szybki wzrost wolnych przepływów pieniężnych pozwolił spółce także na wcześniejszą spłatę części wyemitowanych w poprzednich latach obligacji oraz na stopniową ogólną redukcję łącznych zobowiązań. 
 
Pomimo obserwowanej w ciągu ostatnich kilku kwartałów poprawy w tym zakresie, EuroRating nadal ocenia pozycję kapitałową przedsiębiorstwa jako stosunkowo słabą, biorąc pod uwagę charakter działalności spółki. 
 
Na nadany JSW S.A. długoterminowy rating kredytowy nadal negatywnie wpływa fakt, że jeszcze półtora roku temu spółka znajdowała się w krytycznej sytuacji finansowej i była wysoce zagrożona upadłością. EuroRating podkreśla, że ze względu na bardzo wysokie uzależnienie przychodów i wyników finansowych spółki od rynkowych cen wydobywanego surowca, w przypadku ewentualnego silnego ich spadku nie można wykluczyć w kolejnych latach powtórzenia się negatywnego scenariusza.
 
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU
 
Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.
 
PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
 
Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. mogłoby mieć: utrzymanie się przez dłuższy czas obecnych wysokich cen węgla koksowego i energetycznego, lub tym bardziej ich dalszy wzrost; kontynuacja w kolejnych kwartałach generowania przez spółkę wysokich dodatnich wyników finansowych i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; utrzymywanie się w dłuższym horyzoncie czasu dobrej sytuacji płynnościowej spółki; a także dalszy istotny wzrost udziału kapitału własnego w strukturze finansowania.
 
Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na bieżący poziom ratingu kredytowego nadanego spółce agencja zalicza: ewentualne odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji cenowych na rynku węgla; ponowne pogorszenie osiąganych przez spółkę wyników finansowych oraz generowanych wolnych przepływów pieniężnych; ponowny spadek udziału kapitału własnego w strukturze pasywów oraz pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki; 
a także ewentualne wyższe od obecnie oczekiwanych nakłady inwestycyjne (w tym na ewentualne potencjalne akwizycje).
 
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA
 
EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. 
 
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Nadawane przez EuroRating ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych  w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom nadawanym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.
 
UJAWNIENIA REGULACYJNE
 
Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20 
są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest 
na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów 
lub powiązanych z nimi stron trzecich.
 
EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego.
 
Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.
 
Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.
Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane 
w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, 
w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.
 
EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia 
w każdym przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.
Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja 
nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.
 
Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.
 
EuroRating 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes