Jesteś w: Strona główna » Inwestowanie » Fundusze Inwestycyjne


Podatek nadpłacony w zeznaniu rocznym PIT 36

04.01.2017 12:35  Fundusze Inwestycyjne
Podatek nadpłacony w zeznaniu rocznym PIT 36
Podatnik w zeznaniu rocznym PIT 36 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym samodzielnie dokonuje obliczenia należnego podatku dochodowego. Jeśli suma zaliczek wpłaconych  trakcie roku przewyższa podatek należny, występuje nadpłata.
 
Powstanie nadpłaty podatku
 
Według zapisu znajdującego się w art. 72 ustawy Ordynacja podatkowa.nadpłata powstaje  m.in. w wyniku  uiszczenia zbyt wysokiej kwoty podatku lub wpłacenia nienależnego podatku (liczy się też kwota wpłacona z tytułu odsetek od zaległości podatkowych).  Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych składający deklarację  PIT 36 wykazuje nadpłatę podatku w dniu złożenia zeznania rocznego.
 
Data, w której powstaje nadpłata, jest istotna dla podatnika, ponieważ: 
  • ma wpływ na określenie prawidłowej wysokości zwrotu nadpłaty dokonywanej przez organ skarbowy oraz ewentualnych odsetek, jeśli będą przysługiwały od nadpłaty (nadpłata podlega oprocentowaniu),
  • jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe i bieżące zobowiązania, w dniu powstania nadpłaty będzie ona zaliczana na poczet tych zaległości lub zobowiązań.
Stosownie do art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy wykazany przez podatnika w  zeznaniu rocznym jest podatkiem należnym za dany rok, ale urząd skarbowy może wydać decyzję określającą inną jego wysokość, jeśli zweryfikuje prawidłowość złożonego rozliczenia w ramach czynności sprawdzających. Weryfikacja może dotyczyć samej nadpłaty. 
 
Zwrot nadpłaconej kwoty
 
W przypadku gdy  złożymy deklarację podatkową, w której wykazaliśmy nadpłatę i urząd skarbowy uzna, że nadpłata jest zasadna, nie wydaje decyzji o stwierdzeniu nadpłaty, lecz w pierwszej kolejności zalicza  ją na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli takich zobowiązań nie ma, urząd powinien dokonać zwrotu nadpłaty w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia PIT 36, czyli momentu powstania nadpłaty. W praktyce zwroty dokonywane są wcześniej i nie trzeba czekać na pieniądze az trzech miesięcy. Najszybciej można otrzymać zwrot nadpłaty składając zeznanie roczne elektronicznie.
 
Organ skarbowy nie zawsze zwraca nadpłatę podatku. Jak już zauważono przede wszystkim pokrywa z niej zaległe oraz bieżące zobowiązania podatnika, może też zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań. Ale może to zrobić jedynie na wniosek złożony przez podatnika.
 
Nie zwraca się nadpłat których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,60 zł). Nadpłata taka może być zwrócona, ale tylko w przypadku, gdy podatnik wystąpi o jej zwrot.
 
Korekta zeznania podatkowego w zakresie nadpłaty
 
Obowiązkiem podatnika jest uregulowanie podatków wyłącznie w wysokości przewidzianej przepisami prawa. Jeżeli nadpłata wynika  z pobrania przez płatnika lub inkasenta kwoty wyższej niż  wysokość zobowiązania podatkowego, bądź też kwoty nienależnej (np. w przypadku, gdy zdarzenie w związku z którym wpłacony został podatek nie podlegało opodatkowaniu), podatnikom przysługuje w takim przypadku prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku. Należy wtedy złożyć wniosek  o stwierdzenie nadpłaty podatku. 
 
W niektórych przypadkach wraz ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego. . 
 
Jeżeli organ podatkowy uzna prawidłowość skorygowanego zeznania, zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W przypadku powzięcia przez organ wątpliwości, wszczynane jest postępowanie podatkowe, po zakończeniu którego może wydawana jest decyzja:
 
  • stwierdzająca nadpłatę w wysokości określonej przez podatnika,
  • stwierdzająca nadpłatę w wysokości innej niż określona przez podatnika,
  • oddalająca wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku nie jest możliwe w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania. Działania zawieszone są w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.

Odsetki od nadpłaconego podatku
 
Zwrot po upływie ustawowego terminu trzech miesięcy powoduje, że fiskus musi zapłacić  podatnikowi odsetki od nadpłaty, liczone od dnia powstania nadpłaty. 
 
W przypadku skorygowania pierwotnej deklaracji PIT 36, dokonanej przez podatnika nie z własnej inicjatywy, ale dopiero na skutek przeprowadzonych przez urząd skarbowy czynności sprawdzających, trzy miesiące  na zwrot nadpłaty liczy się od dnia dokonania korekty. Wtedy również ewentualne odsetki należą się dopiero po upływie trzech miesięcy od momentu złożenia korekty deklaracji PIT 36.
 
Odsetki  przysługują zasadniczo do dnia zwrotu nadpłaty. Jeśli nadpłata podatku jest zaliczana na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, odsetki należne są do dnia pokrycia tych zobowiązań.  W przypadku złożenia przez podatnika wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych ( jeśli nie ma zaległości ani bieżących zobowiązań podatkowych) odsetki będą naliczane do daty złożenia wniosku.
 
Artykuł Partnera

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie