Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - A

12.02.2008 10:40  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
akcja
- papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej; uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

akcje aportowe - wydawane za pokryciem w formie aportu niepienięż­nego, muszą być akcjami imiennymi, przy czym nie mogą być zbywane ani za­stawiane do czasu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spra­wozdania za drugi rok działania spółki.

akcje gotówkowe - wydawane są tylko w zamian za wkłady pieniężne, mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.

akcje imienne - zawierają w treści oznaczenia akcjonariusza. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga ich wręczenia oraz pisemnego oświadcze­nia. Warunkiem skuteczności zbycia akcji jest wpis do księgi akcyjnej.

akcje na okaziciela - nie wymagają przy zbywaniu żadnych dodatkowych formalności poza koniecznością ich wręczenia nabywcy.

akcje uprzywilejowane - z reguły akcje uprzywile­jowane otrzymują założyciele spółki; dają inwestorowi dodatkowe uprawnienia w porów­naniu z akcjami zwykłymi.

akcje zwykłe - na każdą akcję zwykłą przypada je­den głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

akcjonariusz - właściciel akcji emitowanych przez spółkę akcyjną, któremu przysługują prawa majątkowe i korporacyjne, przy czym niektórych z tych praw akcjonariusz może się zrzec.

alternatywny koszt kapitału - stopa zwrotu, jaką osiągnęłoby się z inwestycji charakteryzującej się podobnym poziomem ryzyka.

Alternatywny System Obrotu – patrz: NewConnect.

Autoryzowani Doradcy Rynku Papierów Wartościowych CeTO – instytucje wspierające emitentów publicznego rynku pozagiełdowego MTS-CeTO SA w drodze na rynek kapitałowy (tzw. autoryzowanych doradcami). Zadaniem autoryzowanego doradcy jest szeroko rozumiana pomoc przy przeprowadzeniu spółki przez proces upublicznienia. W ramach przygotowania emitenta do notowania na rynku autoryzowany doradca może m.in. sporządzić prospekt emisyjny, zająć się doradztwem prawno-finansowym, doradztwem w zakresie kształtowania ładu korporacyjnego, organizowaniem emisji papierów wartościowych oraz oceną sytuacji finansowej emitenta.


Powrót do spisu alfabetycznego

    
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda