Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - C

12.02.2008 10:55  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZCAPM - (Capital Asset Pricing Model) model wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko mierzone przy udziale współczynnika beta z oczekiwaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego.

cena emisyjna - cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym.

cena emisyjna obligacji - Cena, po jakiej obligacje sprzedawane są na rynku pierwotnym, to cena emisyjna obligacji. Cena ta może, lecz nie musi, być równa wartości nominalnej. Może być ona od niej zarówno niższa jak i wyższa.

cena kontraktu na kurs - kurs kontraktu w przeliczeniu na jeden USD lub EUR (kurs kontraktu podzielony przez 100) pomnożony przez wielkość kontraktu.

cena kontraktu na obligacje – kurs kontraktu terminowego przemnożony przez mnożnik i wyrażony w złotych.

cena rozliczeniowa = odsetki skumulowane + (wartość nominalna obligacji * kurs zamknięcia).

cena zamiany - cena, jaką nabywca obligacji zamiennej zapłaci za jedną akcję zwykłą w momencie dokonywania zamiany.

CEPS - suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję.

certyfikaty Raiffeisen Centrobank - w dniu 13 września 2007 r. na GPW zadebiutowały certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank AG (RCB) z Wiednia. Pierwszymi certyfikatami RCB notowanymi na GPW są: 8 serii certyfikatów strukturyzowanych zwykłych, które są certyfikatami otwartymi (open-end). W późniejszym terminie emitent zamierza wprowadzić do obrotu 2 serie certyfikatów strukturyzowanych gwarantowanych mających zdefiniowany termin zapadalności (lata 2011 i 2012). Wszystkie produkty notowane będą na GPW w PLN na rynku równoległym. Łącznie emitent planuje wprowadzić do obrotu 13 mln sztuk certyfikatów o wartości 1 mld złotych. Inwestując tylko w jeden papier wartościowy uzyskuje się niespotykane dotąd możliwości partycypacji w zmianach zagranicznych indeksów i cenach surowców takich jak złoto lub ropa naftowa. Nowością jest również możliwość partycypacji w zmianach na rynkach ukraińskim i kazachskim. Tą szansę daje certyfikat "Eastbasket Ukraine & Kazakhstan". Płynność certyfikatów strukturyzowanych RCB zapewnia poprzez permanentne kwotowanie ich emitent.

Certyfikaty UniCredit - są kolejnym produktem strukturyzowanym, który wkrótce pojawi się na giełdzie. Emitentem produktów jest Bank HVB należący do grupy UniCredit. Certyfikaty strukturyzowane opiewają na różne instrumenty bazowe, którymi są indeksy spółek z Polski, Bułgarii, Kazachstanu, Rumunii, Rosji, Ukrainy i Serbii. Certyfikaty nie posiadają określonego terminu wykupu przez emitenta (open-end). Cena emisyjna certyfikatów wynosi 100 zł. Liczba certyfikatów, które emitent zamierza wprowadzić do obrotu na GPW jest zróżnicowana i wynosi: od 300 tys certyfikatów (na indeksy KTX,ROTX,SOFIX i BELEX15) do 1 mln (certyfikaty na indeksy WIG20, RDX i PFTS). Emitent ma zamiar wprowadzić certyfikaty do obrotu na giełdzie na rynku równoległym w systemie notowań ciągłych.

cesja - przeniesienie wierzytelności, przelew; dochodzi do skutku w wyniku umowy pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem); z reguły może być wykonywana bez zgody dłużnika; wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

CP - (Average Collection Period) rotacja należności; iloraz wartości należności krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie.

CR - (Current Ratio) wskaźnik płynności bieżącej; iloraz majątku obrotowego i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów.

cykl operacyjny - liczba dni potrzebnych na zamianę gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę.

cykl życia przedsiębiorstwa - zespół faz rozwoju przedsiębiorstwa, na które składają się: dojrzewanie, wzrost, dojrzałość i schyłek.

Członek Rynku NewConnect – to podmiot będący członkiem giełdy w rozumieniu postanowień Regulaminu Giełdy, uprawniony do zawierania transakcji w alternatywnym systemie.


Powrót do spisu alfabetycznego

     

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda