Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - D

12.02.2008 11:01  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZDB Magiczna Trójka - obligacja strukturyzowana wyemitowana przez Deutsche Bank Londyn, pojawiła się na giełdzie 25 sierpnia 2006 r. Był to pierwszy produkt strukturyzowany (obligacja strukturyzowana) notowany na rynku równoległym GPW w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu (2 krotnym fixingiem), zgodnie z harmonogramem sesji dla tego typu notowań. Obrót produktem odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku zwykłej obligacji zerokuponowej.

db Obligacja WIG20 - obligacja strukturyzowana wyemitowana przez DB Londyn, która jest notowana na GPW. Trzyletnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 jest notowana jest na rynku równoległym w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu (2 krotnym fixingu), zgodnie z harmonogramem sesji dla tego typu notowań. Obligacja notowana jest tak jak obligacja zerokuponowa.

DCF - (Discounted Cash Flows) zdyskontowane przepływy gotówkowe.

dezinwestycje - proces wyzbywania się przez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności lub uznanych za zbędne.

dłużne papiery wartościowe - papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, między innymi - losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe.

due diligence - analiza służąca wszechstronnej weryfikacji działalności podmiotu-kandydata do nabycia oraz ustaleniu jego ostatecznej wyceny jako podstawy do negocjacji.

DY - stopa dywidendy; iloraz wartości dywidendy i wartości rynkowej spółki; pozwala na porównanie efektywności inwestycji w akcje, w porównaniu z zyskownością innych lokat przynoszących stałe dochody.

dyskonto za brak płynności - stopa zmniejszenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie notowanego na rynku publicznym (ograniczona możliwość zamiany akcji na gotówkę).

dyskontowanie - określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej.

dywidenda - część zysku netto spółki przypadająca na wypłaty n a jedną akcję, określana uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

dzienna cena rozliczeniowa - cena wyrażona w złotych polskich, służąca do codziennych rozrachunków rynkowych, uzyskana z przemnożenia dziennego kursu rozliczeniowego (w przeliczeniu na jeden USD) przez wielkość kontraktu.

dzienny kurs rozliczeniowy - wyrażony w złotych kurs kontraktu będący podstawą dziennych rozliczeń. Wyznaczany jest przez Giełdę na zasadach określonych w standardzie kontraktu.

dzień wygaśnięcia kontraktu na kurs - dzień ustalenia ostatecznej ceny rozliczeniowej.

dzień wygaśnięcia kontraktu na obligacje – dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego, dzień tożsamy z ostatnim dniem obrotu daną serią kontraktu.

dzień wykonania kontraktu na obligacje - dniem wykonania kontraktu danej serii przez dostawę obligacji jest czwarty dzień roboczy następujący po ostatnim dniu obrotu. W sytuacji szczególnej, w przypadku rozliczenia pieniężnego kontraktu, dniem wykonania jest trzeci dzień roboczy następujący po ostatnim dniu obrotu.


Powrót do spisu alfabetycznego

    

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda