Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - F

12.02.2008 11:04  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Zfactoring - technika zabezpieczająca bieżące finansowanie działalności przedsiębiorstwa, połączona ze świadczeniem specyficznych usług finansowych.

FCF - (Free Cash Flows) wolne przepływy gotówkowe; przepływy pieniężne przed finansowaniem, czyli całkowity przepływ pieniężny po opodatkowaniu dostępny wszystkim dostawcom kapitału; suma wolnego operacyjnego przepływu gotówkowego i wolnego nieoperacyjnego przepływu gotówkowego.

FIFO - (First In First Out) metoda księgowania zapasów: "pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

Fixing - Na otwarcie i zamknięcie notowań odbywa się fixing, podobnie jak w przypadku innych instrumentów notowanych w systemie ciągłym.

FOCF - (Free Operating Cash Flows) wolne operacyjne przepływy gotówkowe; suma zysku na sprzedaży pomniejszona o skorygowany podatek dochodowy i koszty nie będące wydatkami oraz pomniejszona o wydatki na inwestycje w majątek trwały i kapitał obrotowy netto.

forfaiting - umowa nienazwana prawa cywilnego, jej trzon stanowi sprzedaż przez przedsiębiorcę na rzecz instytucji forfaitingowej wierzytelności za cenę odpowiadającą wartości wierzytelności, pomniejszoną o prowizję oraz o koszty instytucji forfaitingowej.

franchising - umowa nienazwana prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych, know-how itp.

fundusz leasingowy - instytucja finansowa prowadząca działalność w zakresie finansowania inwe­stycji w formie leasingu oraz dzierżawy dóbr majątkowych; zorganizowana w formie funduszu.

fundusz zagraniczny - fundusz inwestycyjny, który nie posiada siedziby na terenie danego państwa członkowskiego UE (np. w Polsce), a który zgodnie z zasadą jednolitej licencji ma możliwość działania w tym państwie samodzielnie lub za pośrednictwem spółki nim zarządzającej.

fundusze akcji - najbardziej agresywna, wśród tradycyjnych, forma lokaty kapitału, ale w sprzyjających okolicznościach dająca bardzo zadowalające rezultaty. Udział akcji w portfelu zwykle przekracza 70%, wobec czego ich wyniki ściśle uzależnione są od koniunktury giełdowej. Niektóre z funduszy skupiają się na akcjach dużych i płynnych spółek, inne wybierają firmy o mniejszej kapitalizacji, za to szybko się rozwijające. Możliwy jest także dobór spółek według sektorów gospodarki – np. informatycznych, energetycznych, producentów dóbr konsumpcyjnych itp.

fundusze hedgingowe - przedmiotem ich inwestycji może być wszystko, a zysk może pochodzić zarówno ze wzrostu, jak i spadku cen akcji, surowców, towarów czy kursów walut. W założeniach fundusze hedgingowe mają chronić inwestorów przed ryzykiem, w praktyce wykorzystywane są one do spekulacji na wielką skalę. Ocenia się że tego rodzaju instytucje zarządzają aktywami o wartości 1,6 biliona dolarów! Ich podstawowym zadaniem jest wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych.

fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału (capital protected funds) - fundusze inwestycyjne, które zapewniają uczestnikom w określonym czasie zwrot zainwestowanego kapitału, a jednocześnie dają możliwość partycypowania w ewentualnych zyskach, jakie w przypadku korzystnej koniunk­tury mogą wypracować instrumenty rynku finansowego, bądź niefinansowego.

fundusze mieszane - mogą modyfikować swoje strategie w zależności od wydarzeń rynkowych i stać się funduszami stabilnego wzrostu lub funduszami akcji. Ich portfele mogą zawierać nawet 100% akcji lub 100% obligacji – wszystko zależy do tego, jak na koniunkturę patrzy analityk zarządzający funduszem. W praktyce jednak sytuacje, w których fundusze stawiają wszystko na jedną kartę (100% zaangażowania w akcje lub obligacje) w zasadzie się nie zdarzają. Zmienia się tylko udział danej klasy aktywów w portfelu, a osiągane stopy zwrotu osiągają wyniki zbliżone do funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych.

fundusze nieruchomości - fundusze te inwestują w nieruchomości komercyjne typu biurowce, centra handlowe czy magazyny lub mieszkaniowe. Niektóre z nich łączą wszystkie elementy rynku. Przeważnie są to inwestycje obliczone na wiele lat – pieniądze są wypłacane uczestnikom co pięć lub nawet 10 lat. Fundusze te mają charakter zamknięty – przystąpić do nich można tylko w okresie prowadzenia zapisów, a nie w dowolnym momencie. Inwestorzy otrzymują nie jednostki uczestnictwa, które można w każdej chwili umorzyć, lecz certyfikaty inwestycyjne, którymi zwykle można obracać na giełdzie, choć trzeba pamiętać, że ich płynność jest przeważnie znikoma i sytuacja w której dochodzi zaledwie do kilku transakcji w miesiącu nie należy do rzadkości.

fundusze obligacji - uważane za bezpieczne, jednak nie aż tak jak fundusze pieniężne, ale w specyficznych warunkach mogą przynosić straty - jeśli ceny obligacji spadają. Lokują one swoje aktywa głównie w obligacje i bony skarbowe, ale konsekwencją takiego postępowania jest fakt, że wartość jednostek uczestnictwa zależy nie tylko od oprocentowania obligacji, lecz także od trendu na rynku papierów skarbowych. To propozycja dla osób, które zdecydowanie stronią od ryzyka. Stopa zwrotu w obecnych warunkach powinna sięgać 4-6%. Najkorzystniej kupować je, kiedy stopy procentowe w kraju są wysokie, ale są szanse na ich spadek. Ryzykowne są kiedy stopy są niskie, a mogą iść w górę.

fundusze pieniężne - to propozycja dla osób myślących przede wszystkim o ochronie kapitału, polecane są dla krótkoterminowych inwestycji. Uważane są za najbezpieczniejsze z wszystkich funduszy, ponieważ głównym obszarem ich inwestycji są lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje krótkoterminowe. Ryzyko poniesienia strat w ich wypadku jest bliskie zeru, natomiast wiąże się to także ze stosunkowo niewielką stopą zwrotu, która nieznacznie przewyższa oprocentowanie lokat bankowych. Stopa zwrotu jest niska 4-5% w skali roku, ale za to pewna.

fundusze stabilnego wzrostu - fundusze obligacji, lecz z niewielkim udziałem akcji w portfelu (do 30%), co pozwala im na powiększanie dochodów przy korzystnej koniunkturze na rynku akcji i osiągać wyższe zyski w długim terminie. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą ponosić wysokiego ryzyka, ale chętnie skorzystałyby choćby w niewielkim stopniu z dobrej koniunktury giełdowej. Jeśli zaś koniunktura jest niekorzystna, to spadek cen akcji nie jest zbyt dotkliwie odczuwalny, ponieważ udział akcji w portfelu jest stosunkowo niewielki.

fundusze surowcowe - opierają się na lokowaniu na bardzo płynnych rynkach surowcowych. Przedmiotem handlu stają się kontrakty terminowe np. na ropę, miedź, złoto lub inne metale, a bardziej wyspecjalizowane fundusze dokonują także transakcji na giełdach towarowych handlując np. kontraktami na kawę, kukurydzę, sok pomarańczowy czy półtusze. Polskie giełdy towarowe są zbyt małe, by można było prowadzić tego typu działalność na większą skalę.

fundusze zamknięte - inwestują w mało płynne aktywa jak np. nieruchomości, lub udziały firm, które nie są notowane na giełdzie.

fundusze zagraniczne - mogą to być fundusze skupione wyłącznie na obligacjach, mogą to być fundusze akcji, które skupiają się bądź na poszczególnych sektorach gospodarki światowej, bądź na różnych regionach świata – np. fundusze azjatyckie, fundusze akcji Europy Środkowej, fundusze akcji japońskich czy amerykańskich. Wariantów i odmian dostępnych funduszy jest bardzo wiele, nie sposób ich wszystkich wymienić. Choć fundusze zagraniczne są często polecane choćby dla dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego, w praktyce niewielu inwestorów korzysta z ich możliwości.

fundusze zrównoważone - bardziej agresywna forma inwestowania, ponieważ udział akcji w portfelach może sięgać nawet do 60%, przez co są one bardziej podatne na wydarzenia na giełdzie. W praktyce więc wyniki takich funduszy bardziej zależą od koniunktury na rynku akcji niż obligacji. Część obligacyjna ma tylko stabilizować wyniki w dłuższym okresie. Fundusze tego typu są w stanie wypracować kilkanaście procent zysku rocznie (w ekstremalnie korzystnych warunkach nawet 30%), jednakże jeśli na giełdzie mamy bessę, stopa zwrotu może być ujemna. To raczej propozycja dla osób o długoterminowym podejściu do inwestycji. Nie bez znaczenia jest też sam moment jej rozpoczęcia. Jeśli trend na giełdzie zmieni się na spadkowy, lepiej przenieść środki do bezpieczniejszych funduszy.


Powrót do spisu alfabetycznego

    

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda