Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - I

12.02.2008 11:42  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZIjara Wa Iktina - określenie transakcji leasingowej, dzierżawy lub sprzedaży ratalnej występujących w świecie islamskim; prawo islamskie określa iż przedmiot transakcji musi być wykorzystywany w celach produkcyjnych.

indeks cenowy mWIG40 - indeks ciągły średnich spółek obejmujący stałą liczbę czterdziestu spółek; publikacja co 60 sekund; wspólny ranking z indeksem WIG20 i sWIG80; udział spółki w indeksie ograniczany do 10% podczas każdej zmiany okresowej.

indeks cenowy sWIG80 - indeks ciągły osiemdziesięciu spółek mniejszych w stosunku do spółek objętych indeksami WIG20 i mWIG40; publikacja co 60 sekund; wspólny ranking z indeksem WIG20 i mWIG40; udział spółki w indeksie ograniczany do 10% podczas każdej zmiany okresowej.

indeks cenowy TechWIG - indeks spółek informatyczno-technologicznych.

indeks cenowy WIG – opisuje przeciętną zmianę cen na całym krajowym rynku akcji, wyłączając te spółki, które nie spełniają kryterium uczestnictwa w żadnym indeksie; jest trójstopniowy (WIG20, mWIG40 i sWIG80); np. w mWIG40, literka „m” oznacza mid-caps, liczba 40 to zakres indeksu, natomiast „WIG” jest uniwersalną marką warszawskich indeksów. Analogicznie – „s” w nazwie indeksu oznacza small-caps, a liczba 80 - jego zakres. Indeks WIG20 obejmuje 20 spółek typu large-caps.

indeks cenowy WIG20 - indeks ciągły dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek; publikacja co 15 sekund; wspólny ranking z indeksem mWIG40 i sWIG80; udział spółki w indeksie ograniczany do 15% podczas każdej zmiany okresowej.

indeksy dochodowe – tworzą: WIG, WIG-PL oraz subindeksy sektorowe.

indeksy giełdowe GPW - wzorowane na giełdach europejskich.

instrument bazowy (underlying asset) - instrument finansowy bądź indeks odzwierciedlający kilka instrumentów finansowych, od którego zmiany wartości zależna jest wielkość końcowego zysku z inwestycji w produkt strukturyzowany.

instrument bazowy kontraktu ma obligacje – obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym emitowane przez Ministra Finansów o terminie wykupu nie krótszym niż 2 lata i 9 miesięcy i nie dłuższym niż 5 lat i 6 miesięcy, licząc od dnia wykonania kontraktu, spełniające kryteria obligacji do dostawy.

instrument bazowy kontraktu na akcje - akcje spółki publicznej, notowanej na Giełdzie, które stanowią podstawę do określenia wartości praw pochodnych.

instrument bazowy kontraktu na indeks – odpowiednio: Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20; Indeks TechWIG; Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek mWIG40.

instrument bazowy kontraktu na kurs – odpowiedni kurs (USD lub EUR) wyrażony w złotych.

instrument finansowy - lokata kapitału w formie papierów wartościowych, obcej waluty, metali szlachetnych itp. dokonana jako inwestycja w celu pomnożenia dochodu.

instrumenty finansowe - to akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego.

Instrumenty pochodne - instrument finansowy mający postać kontraktu, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego (np. akcji czy waluty) lub towaru, zwanego instrumentem podstawowym. Innymi słowy, instrument pochodny „pochodzi" od instrumentu podstawowego. Mówi się również, że instrument pochodny jest wystawiony na instrument podstawowy. Instrumenty pochodne na GPW: 1) kontrakty terminowe na indeksy WIG20, MIDWIG i TechWIG, akcje dziewięciu spółek, waluty USD i EURO oraz na obligacje skarbowe, 2) opcje kupna i sprzedaży na indeks WIG20 i akcje spółek, 3) jednostki indeksowe: oparte na indeksie WIG20, odzwierciedlającym zmiany cen 20 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych. Stopa zwrotu z inwestycji w MiniWIG20 odpowiada procentowym zmianom indeksu WIG20. Wszystkie instrumenty pochodne notowane są w systemie notowań ciągłych w godzinach 9.00 – 16.35.

inwestor - dokonuje inwestycji i nabywa w związku z tym pewne prawa, inkorporowane w papierach wartościowych.

inwestycje alternatywne - klasa aktywów nie zaliczających się do tradycyjnych form inwestowania; do inwestycji alternatywnych zalicza się fundusze hedgingowe, produkty strukturyzowane, fun­dusze Private Equity, inwestycje na rynku forex, nieruchomości oraz dzieła sztuki.

inwestycje rozpoczęte - ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze: budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.


Powrót do spisu alfabetycznego

    
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda