Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - K

12.02.2008 11:49  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z



kapitalizacja rynkowa - całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku.

kapitał akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych - akcje (udziały) jednostek zależnych należące do podmiotów spoza grupy kapitałowej.

kapitał organizacyjny - wartość zarządzania, kwalifikacji, kompetencji i innych składników niematerialnych tworzących wartość reputacji firmy (goodwill).

KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., którego zadaniem jest przechowywanie i rejestrowanie papierów wartościowych będących w publicznym obrocie, rozliczanie i gwarantowanie transakcji, prowadzenie kont depozytowych.

klasa kontraktu - klasa obejmuje wszystkie serie kontraktów terminowych mające ten sam instrument bazowy i odpowiadające temu samemu standardowi.

konsolidacja pełna - rachunkowa metoda sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych.

konsolidacja przedsiębiorstw - szczególna odmiana fuzji, która występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot; do konsolidacji przedsiębiorstw dochodzi zwykle gdy ich siła ekonomiczna jest względnie wyrównana.

konto indywidualne - zbiór kont podstawowych oznaczonych tym samym identyfikatorem posiadacza rachunku praw pochodnych rozliczanych przez danego uczestnika rozliczającego w określonym typie uczestnictwa.

konto podstawowe - podstawowe konto ewidencyjne, oznaczone co do kodu instrumentu (prawa) pochodnego, kodu uczestnika, kodu funkcji, rodzaju konta, numeru identyfikacyjnego klienta oraz identyfikatora portfela.

kontrakt – umowa zawarta na giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych przez Giełdę w standardzie instrumentów pochodnych, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy.

kontrakt COLLAR - kombinacja kontraktów CAP i FLOOR, poprzez zawarcie której kupujący obni­ża koszty premii płaconych przy zakupie kontraktów CAP i FLOOR.

kontrakt CORRIDOR - jednoczesne zawarcie transakcji kupna i sprzedaży CAP lub jednoczesne za­warcie transakcji kupna i sprzedaży FLOOR; w kontrakcie tym nabywca osiąga zyski, jeśli stopa rynkowa będzie kształtować się pomiędzy stopą rozliczenia transakcji kupowanej i sprzedawa­nej; jeśli natomiast stopa rynkowa znacznie spadnie lub znacznie wzrośnie, nabywca kontraktu CORRIDOR odnotuje straty.

kontrakt futures - rodzaj kontraktu terminowego, którego warunki są standaryzowane co umożliwia handlowanie nimi na giełdach; kontrakty są rozliczane codziennie, a nad bezpieczeństwem obrotu czuwa izba rozrachunkowa (w Polsce funkcje te spełnia KDPW).

kontrakt parkietowy FLOOR - instrument pochodny, w którym kupujący kontrakt otrzymuje od sprzedającego gwarancję, że w sytuacji, gdy nastąpi spadek stopy rynkowej poniżej poziomu uzgodnionego w umowie, kupujący otrzyma odpowiednie wyrównanie od sprzedającego.

kontrakt pułapowy CAP - instrument pochodny, w którym kupujący kontrakt otrzymuje od sprze­dającego gwarancję, że każdy wzrost stopy procentowej ponad uzgodniony poziom zostanie zre­kompensowany przez sprzedającego.

kontrakt terminowy - jest to umowa między dwoma stronami; wystawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości instrumentów finansowych lub innych towarów, w określonym czasie w przyszłości, na określonych warunkach; druga strona kontraktu przyjmuje te warunki zobowiązując się do nabycia przedmiotu umowy.

kontrakty opcyjnie – patrz: opcje.

konwersja akcji - zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie, na wniosek akcjonariusza jeżeli prawo lub statut spółki dopuszcza taką możliwość.

korzyści skali - efekty polegające na obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia w wyniku wzrostu rozmiarów działalności i w ten sposób zmniejszeniu jednostkowych kosztów stałych.

koszty agencji - koszty wynikające z konfliktu interesów pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami) i pożyczkodawcami a kierownictwem firmy.

KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd; centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych, działalności domów składowych i podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa składowe.

kurs kontraktu na indeks - przyjęta przez strony transakcji terminowej w dniu zawarcia transakcji wysokość odpowiedniego indeksu.

kurs kontraktu na kurs - przyjęty przez strony transakcji terminowej w dniu zawarcia transakcji kurs (USD lub EUR) pomnożony przez 100.

kurs kontraktu na obligacje – przyjęta przez strony transakcji terminowej w dniu zawarcia transakcji, wyrażona w procentach wartość 100 zł wartości nominalnej kontraktu terminowego.

kurs zamknięcia w tabeli kursowej - to cena rynkowa obligacji. Jest ona kształtowana na codziennych sesjach giełdowych jako wypadkowa popytu i podaży. Określana jest w procentach wartości nominalnej. Jednak nie jest to ta cena, którą faktycznie płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje, ponieważ nie uwzględnia należnych w danym dniu odsetek. Aby wiedzieć, ile faktycznie trzeba zapłacić za daną obligację, trzeba do jej giełdowego kursu dodać odsetki skumulowane podawane na stronach GPW obok kursu. (tabele odsetkowe dostępne są w biurach maklerskich).

kwit depozytowy - jest to ekwiwalent akcji emitowany przez instytucję finansową pewnego kraju, repre­zentując określoną liczbę akcji. Akcje te są zdeponowane w banku w kraju, w którym znajduje się dana spółka. Z kolei kwity depozytowe mogą być noto­wane na giełdzie w innym kraju. Dają one posiadaczowi prawo do dywidendy, prawo poboru akcji nowej emisji, prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjo­nariuszy, prawo zamiany na akcje.

kwota rozliczenia - kwota, którą inwestor jest zobowiązany wnieść lub którą ma prawo otrzymać w wyniku bieżących rozrachunków rynkowych lub ostatecznego rozliczenia.


Powrót do spisu alfabetycznego

    
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda