Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - M

12.02.2008 12:00  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z



MBO - (Management Buyout) wykup menedżerski; nabycie firmy przez grupę inwestorów, w której uczestniczą członkowie kierownictwa firmy.

MBS (Mortgage Backed Securities) - instrumenty finansowe zabezpieczone należnościami hipotecznymi.

MC/S - iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały.

metoda praw własności - metoda sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych oraz tych jednostek zależnych, które ze względu na całkowicie odmienny rodzaj działalności od jednostki dominującej, mogłyby zniekształcić obraz całej grupy.

mnożnik kontraktu na indeks - jednostka pieniężna przez którą pomnożona zostaje wartość jednego punktu odpowiedniego indeksu: WIG20, TechWIG, mWIG40.

mnożnik kontraktu na obligacje – wyrażony wartościowo, np. 1000 zł.

model „Charakterystycznych Benchmarków" – (fundusze akcji) metoda dekompozycji wyniku inwestycyjnego sto­sowana do oceny talentu menedżerów inwestycyjnych w zakresie odpowiedniej selekcji akcji oraz w zakresie określenia najwłaściwszego momentu zakupu lub sprzedaży poszczególnych akcji (timingu). Pomijane są koszty operacyjne i opłaty transakcyjne. W bardzo krótkim czasie metoda ta zyskała powszechną akceptację na rynku amerykańskim i wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem będzie powszechnie stosowana również na rynku europejskim.

Murabahah - transakcja sprzedaży występująca na islamskim rynku finansowym, w której w cenie zawarty jest pewien zysk znany obu stronom transakcji w momencie jej zawarcia.

Musharakah - w świecie islamskim określenie oznaczające spółkę, tworzoną na określony okres czasu dla realizacji z góry określonych celów.


Powrót do spisu alfabetycznego

  

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda