Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - O

12.02.2008 12:04  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Zobligacja - papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym; emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji. Na Giełdzie notowane są obligacje skarbowe i korporacyjne. Wszystkie obligacje notowane są w systemie notowań ciągłych, a jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Ze względu na sposób naliczania odsetek, obligacje notowane na GPW można podzielić na trzy grupy: o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowe.

obligacje korporacyjne - emitowane są przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną na podstawie Ustawy o Obligacjach. Podobnie jak w przypadku obligacji skarbowych notowanych na Giełdzie, nabywcy obligacji otrzymują prawo do dwóch rodzajów świadczeń pieniężnych: z tytułu odsetek i z tytułu wykupu. Zasady obrotu obligacjami korporacyjnymi są identyczne jak dla obligacji Skarbu Państwa.

obligacje o stałym oprocentowaniu - oprocentowanie tych obligacji jest niezmienne przez cały czas trwania obligacji aż do wykupu. Z punktu widzenia posiadacza tych obligacji może to być zaletą lub wadą, w zależności od tego za jaką cenę je kupił i jaka jest inflacja w okresie życia obligacji.

obligacje o zmiennym oprocentowaniu - do tej grupy należą obligacje 3-letnie i 10-letnie. Zmienność oprocentowania oznacza, że w poszczególnych okresach „życia obligacji", czyli tzw. okresach odsetkowych, oprocentowanie obligacji może ulegać zmianie w zależności od kształtowania się określonego wskaźnika finansowego, np. inflacji.

obligacje skarbowe - instrumenty finansowe, których sprzedaż umożliwia państwu pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy potrzebnych do sfinansowania deficytu budżetowego. Obligacje są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, zatem ich sprzedaż oznacza zaciągnięcie przez państwo kredytu u nabywców obligacji. W zależności od terminów wykupu (czyli czasu upływającego od emisji do wykupu) i wartości nominalnej poszczególnych emisji znajdujących się w obrocie dzielą się na obligacje: 2-letnie o wartości nominalnej 1000 zł; 3-letnie o wartości nominalnej 100 zł; 5-letnie o wartości nominalnej 1000 zł; 10-letnie o wartości nominalnej 1000 zł.

obligacje zerokuponowe - żadne odsetki nie przysługują ich posiadaczowi przed okresem wykupu. Po upływie tego terminu posiadacz obligacji otrzymuje kwotę równą ich wartości nominalnej.

OBPI (option based portfolio Insurance) - strategia inwestycyjna służąca zabezpieczeniu portfela ak­tywów przy użyciu opcji sprzedaży (put) na aktywa znajdujące się w portfelu.

oferujący - dom maklerski pełniący rolę obowiązkowego pośrednika w obrocie publicznym.

off-shore - kraje z grupy off-shore to administracyjne obszary, na terenie których obowiązują przy­wileje podatkowe dla zarejestrowanych w nich podmiotów gospodarczych; uprzywilejowanie ta­kie najczęściej ma postać częściowych lub całkowitych zwolnień podatkowych.

okres rozliczeniowy - okres, w jakim fundusz z ochroną kapitału zapewnia zwrot w określonej wy­sokości ulokowanego przez uczestnika kapitału.

opcja barierowa - powstaje poprzez dodanie do opcji standardowej elementu konstrukcyjnego, zwanego barierą (ang. barrier). Jest to poziom ceny instrumentu bazowego, którego osiągnięcie decyduje o przedterminowym wygaśnięciu opcji lub też o jej aktywacji. Poziom bariery ustalany jest w momencie zawierania kontraktu opcyjnego. Opcje barierowe zaliczane są do grupy opcji uwarunkowanych, ponieważ ich wartość zależna jest od ceny instrumentu bazowego w całym okresie życia opcji.

opcje (kontrakty opcyjne) - zaliczają się do instrumentów pochodnych (derywatów). Ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych (podstawowych). Na GPW notowane są opcje na WIG20 – ich wartość zależy od wartości indeksu WIG20. Rolę instrumentów bazowych mogą pełnić także akcje, waluty, kontrakty futures, obligacje itd. Zgodnie z polskim prawem opcje są papierami wartościowymi.

OPM - (Operating Profit Margin) stopa zysku operacyjnego; iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży.
opodatkowanie dochodów z giełdy – podatek od zysków z inwestycji na Giełdzie, jaki płacą inwestorzy.

OPPS - zysk operacyjny przypadający na jedną akcję.

osłona (tarcza) podatkowa - efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych pewnych kosztów uznawanych w przepisach podatkowych za koszt uzyskania przychodów.

ostateczna cena rozliczenia pieniężnego kontraktu na obligacje – jest to cena rozliczeniowa w oparciu, o którą kontrakty terminowe na obligacje będą rozliczane pieniężnie, w sytuacji szczególnej.

ostateczna cena rozliczeniowa kontraktu na kurs - cena wyrażona w złotych polskich, służąca do rozliczenia kontraktów, uzyskana z przemnożenia ostatecznego kursu rozliczeniowego (w przeliczeniu na jeden USD) przez wielkość kontraktu.

ostateczna cena rozliczeniowa obligacji - jest to cena, jaką musi zapłacić strona długa za dostarczone obligacje danej serii w wyniku rozliczenia jednego kontraktu.

ostateczny kurs rozliczeniowy - wyrażona w złotych wartość 100 USD w dniu wygaśnięcia, służąca do ostatecznego rozliczenia kontraktu. Wyznaczany jest przez Giełdę na zasadach określonych w standardzie kontraktu.


Powrót do spisu alfabetycznego

    
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda