Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - P

12.02.2008 12:07  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZP/BV - iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej.

P/CE - iloraz wartości rynkowej spółki i sumy: zysku netto i amortyzacji za ostatnie cztery kwartały.

P/E - (Price/Earnings) cena/zysk; iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały.

P/EBIT - iloraz rynkowej wartości spółki i EBIT za ostatnie cztery kwartały.

PDA – prawo do nowej akcji; instrument finansowy wprowadzony przez GPW.

PL - (Days of Coverage - Liabilities) rotacja zobowiązań; iloraz wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie.

pochodne instrumenty procentowe - pochodne instrumenty rynku pieniężnego oparte na cenach różnych instrumentów dłużnych, np. bonów skarbowych lub na poziomach stóp procentowych.

podmiot dominujący - rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: da większość głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi lub uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (zależnego) lub, j niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

portfel - zajęte pozycje w prawach pochodnych zarejestrowane na kontach podstawowych, rozliczane przez danego uczestnika rozliczającego w danym typie uczestnictwa oznaczone tym samym identyfikatorem posiadacza rachunku praw pochodnych i tym samym kodem portfela.

poziom ochrony kapitału - wartość kapitału, określona zazwyczaj procentowo w stosunku do zainwestowanej na początku okresu rozliczeniowego kwoty, jaką fundusz z ochroną kapitału zobo­wiązuje się wypłacić uczestnikom na koniec okresu rozliczeniowego.

poziom partycypacji - relacji między zmianą wartości instrumentu bazowego a przyszłym zyskiem z in­westycji, określa procentowy udział klienta we wzroście (spadku) wartości instrumentu bazowego.

pozycja długa - nabycie kontraktu terminowego.

pozycja krótka - zbycie (wystawienie) kontraktu terminowego.

pozycja przeciwstawna - pozycją przeciwstawna do pozycji krótkiej jest pozycja długa dotycząca kontraktów tej samej serii; pozycją przeciwstawną do pozycji długiej jest pozycja krótka dotycząca kontraktów tej samej serii.

pozycja skorelowana – pozycją skorelowaną do pozycji krótkiej jest pozycja długa dotycząca kontraktów innej serii w ramach tej samej klasy; pozycją skorelowaną do pozycji długiej jest pozycja krótka dotycząca kontraktów innej serii w ramach tej samej klasy.

prawa akcjonariuszy mniejszościowych - wprowadzane są w różnych państwach dla zabezpieczenia interesów tej grupy akcjonariuszy. W Polsce można wskazać prawo żądania zwo­łania nadzwyczajnego warnego zgromadzenia akcjonariuszy, prawo wyboru człon­ków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami oraz prawo powołania rewiden­ta do spraw szczególnych.

prawa korporacyjne akcjonariusza – prawo głosu na walnym zgromadzeniu ak­cjonariuszy (uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo wyborcze przy wybieraniu organów spółki, prawo zaskarżania uchwał warnego zgromadzenia akcjonariuszy, prawo do kwitowania działalności organów zarządzających i nadzorczych spółki, prawo do informacji o jej stanie finansowym).

prawa majątkowe akcjonariusza – prawo do: otrzymywania dywidendy, poboru akcji nowej emisji, uczestniczenia w podziale majątku firmy w razie jej likwidacji.

prawo do dywidendy - spółka, która osiągnęła zysk, dokonuje podziału zy­sku netto na zysk zatrzymany oraz zysk podzielony tzw. dywidendę. Decyzję o podziale zysku podejmuje walne zgromadzenia akcjona­riuszy. Im więcej zysku spółka zatrzymuje, tym wyższy jest jej kapitał własny, czyli większe możliwości rozwoju, co może prowadzić do większego zysku w przyszłości. Z drugiej strony mniejszy zysk zatrzymany oznacza większą dy­widendę, a zatem większy dochód bieżący akcjonariuszy.

prawo do poboru akcji nowej emisji - jest to instrument finansowy, który daje posiadaczom akcji spółki prawo do zakupu akcji nowej emisji po ustalonej cenie emisyjnej. Posiadacz prawa poboru może sprzedać prawo poboru, skorzy­stać z prawa poboru i dokonać zakupu akcji nowej emisji, a także trzymać prawo poboru aż do dnia jego ustania i nie skorzystać z niego.

premia za kontrolę - dodatkowa opłata za nabycie kontrolnego pakietu akcji i zajęcie pozycji większościowej w spółce.

price discwery - wytwarzanie informacji na temat przyszłych cen rynkowych na podstawie rynków terminowych.

produkty strukturyzowane - to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.

przedstawiciel funduszu zagranicznego - podmiot działający w danym państwie członkowskim UE na podstawie umowy z funduszem zagranicznym; w szczególności reprezentuje on fundusz za­graniczny w postępowaniu przed organem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz wobec jego uczestników, dokonuje ich obsługi, w tym przyjmuje reklamacje uczestników, zapewnia im do­stęp do informacji o funduszu, a także informuje organ nadzoru nad rynkiem finansowym o zmia­nach w dokumentach świadczących o jego działalności.

publiczny obrót papierami wartościowymi - proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata.

publiczny rynek pozagiełdowy (MTS-CeTO) - organizator rynku pozagiełdowego; funkcjonujący w Polsce od ponad 10 lat publiczny rynek pozagiełdowy stwarza małym, dynamicznym spółkom możliwość pozyskania kapitału i wspomaga ich rozwój poprzez kontakty z inwestorami działającymi na rynku. Dzięki mniejszym kosztom, oszczędności czasu i mniej rygorystycznej polityce informacyjnej, znacznie łatwiej jest spółce zadebiutować na MTS-CeTO niż na GPW, a poza tym rynek nieurzędowy może być przedsionkiem przed wejściem na warszawski parkiet. Dwa podstawowe zadania MTS-CeTO to: 1) Wspomaganie rozwoju małych, dynamicznych spółek o krótkiej historii, mających dobre perspektywy rozwoju, poszukujących środków na rozszerzenie skali działalności i wzmocnienie pozycji rynkowej wobec konkurencji - poprzez zapewnienie im dostępu do szerokiej bazy inwestorów działających na rynku publicznym oraz tanich mechanizmów pozyskiwania kapitału. 2) Budowanie publicznego rynku obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz rynku dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.


Powrót do spisu alfabetycznego

    
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda