Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - R

12.02.2008 12:11  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Zrachunek szczególnych praw z papierów wartościowych – rachunek papierów wartościowych, na którym rejestrowane są prawa pochodne.

REIT (Real Estate Investment Trust) - forma funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości, które­go rynkiem macierzystym są Stany Zjednoczone; status REIT nadaje spółce pewne przywileje po­datkowe, jednak uzyskanie takiego statusu wymaga od spółki spełnienia określonych w ustawie warunków (np. obowiązek wypłaty inwestorom 90% zysków w formie dywidendy).

rejestr handlowy - służy do dokonywania wpisów przewidzianych prawem; prowadzi go sąd rejestrowy (rejonowy); rejestr handlowy wraz z dokumentami złożonymi do rejestru jest jawny.

rezerwa kapitałowa z konsolidacji - ujemna różnica pomiędzy wartością nabycia akcji (udziałów) a ich wartością księgową.

ROA - (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego.

ROE - (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego.

ROIC - (Return On Invested Capital) stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału; iloraz NOPLAT i kapitału zainwestowanego w działalność operacyjną.

rynek kapitałowy - zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a więc przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych.

rynek pierwotny - występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że emitent proponuje inwestorom objęcie swoich papierów wartościowych i uzyskuje wpływy z publicznej emisji.

rynek wtórny - występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych zachodzą pomiędzy inwestorami.

rynki notowań - obrót instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa na jednym z dwóch rynków: podstawowym lub równoległym, w zależności od spełnienia kryteriów określonych Regulaminem Giełdy.

rynkowa premia za ryzyko - element modelu CAPM, definiowany jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą zwrotu walorów pozbawionych ryzyka.

ryzyko - możliwość poniesienia nie zamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych efektów.

ryzyko rynkowe - ryzyko dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w związku z możliwością zmiany warunków gospodarowania, np. podaży pieniądza, stopy procentowej, kursów walutowych, podatków, cen.


Powrót do spisu alfabetycznego

  

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda