Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - S

12.02.2008 12:14  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZSCPI (Societe Civile de Placement Immobilier) - jeden z rodzajów funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości we Francji.

segmenty rynku - podział spółek przydzielonych do jednego z trzech segmentów rynku: Segment 250 PLUS - akcje spółek o kapitalizacji przekraczającej 250 mln euro, Segment 50 PLUS - akcje spółek o kapitalizacji od 50 do 250 mln euro, Segment 5 PLUS - akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 50 mln euro.

seria kontraktu - kontrakty terminowe odpowiadające określonemu przez giełdę standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tą samą datą wygaśnięcia.

sesja giełdowa kontraktów – to handel kontraktami terminowymi, który odbywa się w systemie notowań ciągłych w godz. 9.00 - 16.30. Na otwarcie i zamknięcie notowań odbywa się fixing, podobnie jak w przypadku innych instrumentów notowanych w systemie ciągłym.

Shariah - muzułmańskie prawo mające bezpośredni wpływ na kształt zasad bankowości oraz syste­mu finansowego świata islamskiego.

składanie zleceń - na giełdę przez inwestorów za pośrednictwem domów maklerskich, w których inwestorzy rachunki inwestycyjne.

split - inaczej podział akcji, to zmniejszenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości. Kapitał akcyjny pozostaje bez zmian. Celem splitu jest zwiększenie płynności w obrocie akcjami.

spółka publiczna - spółka, której akcje co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu.

spółka specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle, SPV) - jest podmiotem, którego najważ­niejszym zadaniem jest emisja instrumentów finansowych i sprzedaż tychże walorów inwesto­rom; do SPV przeniesione zostają aktywa, na podstawie których później jest dokonywana emisja instrumentów finansowych zabezpieczonych aktywami.

stopień partycypacji - określony procentowo współczynnik udziału funduszu z ochroną kapitału w potencjalnych zyskach, które mogą wypracować instrumenty pochodne bazujące na wskaźni­kach rynku finansowego lub niefinansowego.

strategia ubezpieczenia stałej proporcji portfela (Constatnt Proporłion Portfolio Insurance - CPPI) - strategia inwestycyjna polegająca na odpowiednim rebalansowaniu (zmianie wielkości) udziałów instrumentów ryzykownych i dłużnych w portfelu inwestycyjnym wraz ze zmianą koniunktury na rynku giełdowym w celu ochrony jego wartości przed spadkiem poniżej określonego poziomu.

straty i zyski nadzwyczajne - skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności (w tym również istotną zmianą metod produkcji lub sprzedażą zorganizowanej części jednostki) oraz postępowaniem układowym lub naprawczym.

subemitent inwestycyjny - nie będąca emitentem lub wprowadzającym strona umowy o subemisję inwestycyjną.

subemitent usługowy - nie będąca emitentem lub wprowadzającym strona umowy o subemisję usługową.

subindeksy sektorowe - portfele istniejących indeksów zostaną uzupełnione spółkami, które dotychczas nie były brane pod uwagę przy ich tworzeniu.

swap stopy procentowej (interest rate swap; IRS) - instrument pochodny, w którym strony zgadzają się na wymianę w ciągu ustalonego okresu periodycznych płatności, reprezentujących odsetki o danej wysokości od określonej kwoty umownej; wymieniane są jedynie odsetki od tej kwoty, a nie ogólna suma kontraktu.

systemy notowań - instrumenty finansowe są notowane w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych lub w systemie notowań ciągłych.


Powrót do spisu alfabetycznego

  

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda