Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - W

12.02.2008 12:42  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZWACC - (Weighted Average Cost of Capital) koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym.

Warranty – instrumenty pochodne nie notowane aktualnie na GPW w Warszawie. Ostatnie serie warrantów były notowane w dniu 16 grudnia 2005 r. Wszystkie notowane przed tym dniem warranty zostały przez ich emitentów wycofane z obrotu giełdowego. GPW notowała warranty europejskie i amerykańskie na akcje pojedynczych spółek, indeksy giełdowego oraz kontrakty terminowe na WIG20. Giełda jest gotowa na notowanie warrantów nowych emitentów.

wartość dodana - suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac.

wartość firmy z konsolidacji - dodatnia różnica między wartością nabycia akcji (udziałów) jednostki a ich wartością w kapitale własnym.

wartość kontraktu na akcje - kurs kontraktu pomnożony przez liczbę akcji przypadających na jeden kontrakt.

wartość kontraktu na indeks - kurs kontraktu pomnożony przez mnożnik.

wartość nominalna kontraktu na obligacje (jednostka transakcyjna) - 100 000 zł.

wartość rezydualna - wartość dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo w latach następujących po okresie prognozy wolnych przepływów pieniężnych.

weksel - papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe; występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany; głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca; wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant; przeniesienie weksla następuje przez indos.

wielkość kontraktu na kurs (jednostka transakcyjna) - 10.000 (USD lub EUR).

wprowadzający - właściciel papierów wartościowych składający wniosek o dopuszczenie tych papierów do obrotu publicznego.

wskaźnik Altmana - służy do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstw; łączy tradycyjną analizę wskaźników finansowych z metodą statystyczną zwaną wielowymiarową analizą dyskryminacji.

wskaźnik konwersji - oznacza liczbę akcji otrzymywanych przy zamianie papierów wartościowych; kurs wymiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy zamianie akcji zwykłych.

wskaźnik ogólnego zadłużenia - iloraz zobowiązań i wartości aktywów.

wskaźnik rentowności brutto - iloraz zysku brutto i przychodów ze sprzedaży.

wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku - iloraz kapitału własnego i wartości aktywów.

współczynnik beta - jest to miara ryzyka niedywersyfikowalnego (systematycznego) związanego z pojedynczym walorem.

współczynnik delta opcji - odpowiada na pytanie, o ile zmieni się wartość opcji w wyniku zmiany wartości instrumentu bazowego. Delta przybiera wartości: dla opcji kupna od 0 do 1, dla opcji sprzedaży od -1 do 0.

współczynnik konwersji kontraktu na obligacje - służy do określenia ostatecznej ceny rozliczeniowej obligacji oraz ostatecznej ceny rozliczenia pieniężnego kontraktu terminowego. Współczynnik konwersji jest wyznaczany przez KDPW.

wystawca opcji - może być to każdy inwestor. Warunkiem wystawienia opcji (w wyniku którego następuje zajęcie krótkiej pozycji) jest wniesienie i utrzymywanie depozytów zabezpieczających.

WZA - walne zgromadzenie akcjonariuszy - najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej.


Powrót do spisu alfabetycznego

    
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda