Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - Z

12.02.2008 12:47  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Zzamknięcie pozycji - ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem kontraktu terminowego odpowiednio wskutek zbycia lub nabycia kontraktu terminowego. Kontrakt zamykający musi być z tej samej serii co kontrakt zamykany. Wygaśnięcie kontraktu powoduje zamknięcie wszystkich otwartych pozycji w wygasającej serii.

zapytanie o kwotowanie (Request for Quote - RFQ) - jest nową funkcją systemu giełdowego, która umożliwia złożenie na rynek zapytania o oferty dotyczące interesującej inwestora serii opcji. Dzięki zapytaniu o kwotowanie inwestor zainteresowany zawarciem transakcji instrumentem, na którym w danej chwili nie ma żadnych ofert, lub istnieją oferty nieatrakcyjne dla niego cenowo, może zapytać innych inwestorów o ich propozycje cenowe.

zasada jednolitej licencji - potocznie zwana paszportem europejskim, zasada pozwalająca fundu­szom UCITS mającym siedzibę na obszarze UE na swobodną transgraniczną dystrybucję ich ty­tułów uczestnictwa bez konieczności ubiegania się o odrębne zezwolenie w każdym z krajów członkowskich.

zasady organizacji obrotu giełdy - określone są w Regulaminie Giełdy oraz w dokumencie Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego.

zlecenie maklerskie – to ofertę kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

zlecenie po każdej cenie (PKC) - pozwala nabyć/sprzedać wszystkie akcje po najlepszej cenie. Zlecenie do natychmiastowego wyko­nania w całości po cenie rynkowej. Może być składane w każdej fazie sesji z wyjątkiem dogrywki. Może spowodować zamrożenie rynku.

zlecenie rynkowe (PCR) - pozwala nabyć akcje w trakcie notowań ciągłych po najlepszej cenie na rynku. Realizowane natychmiast po wprowadzeniu po cenie wyłącznie pierwszego najlepszego oczekującego w arkuszu zlecenia przeciwnego. Możliwe jest, że zlecenie będzie tylko częściowo zrealizowane.

zlecenie rynkowe na otwarcie/zamknię­cie (PCRO) – pozwala nabyć akcje na początku/końcu sesji giełdowej; realizowane po kursie ustalonym na otwarcie/zamknięcie notowań, kursie jednolitym.

zlecenie ważne do pier­wszego wykonania (WiN) - umożliwia kontrolę momentu realizacji; musi być realizowane natychmiast po wprowadzeniu. Może być częściowo zrealizowane.

zlecenie z limitem – najpowszechniejszy rodzaj zlecenia, który pozwala kontrolować cenę realizacji. Możliwe jest, że zlecenie będzie tylko częściowo zrealizowane, jeżeli po drugiej stronie arkusza nie ma dostatecznej ilości akcji lub zleceń przeciwnych.

zlecenie z warunkiem limi­tu aktywacji - typ stop limit - umożliwia kupno/sprzedaż instru­mentu po określonym limicie, jeżeli cena na rynku przekroczyła ustalony przez inwestora poziom. Po uaktywnieniu realizowane jak zlecenie z limitem. Kontrola poziomu reali­zacji

zlecenie z warunkiem limi­tu aktywacji - typ stop loss - umożliwia kupno/sprzedaż całej ilości papierów wartościowych, jeżeli cena instrumentu osiągnęła poziom ustalony przez inwestora. Po uaktywnieniu realizowane jak zlecenie z limitem. Kontrola poziomu reali­zacji.

zlecenie z warunkiem wielkości minimal­nej (Wmin) - umożliwia kontrolę ilości kupionych/sprzedanych papierów. Złożone zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo co najmniej w określonej przez inwestora minimal­nej ilości. Może być odrzucone przez system jeżeli układ zleceń przeciwnych w arkuszu nie pozwala na realizację takiego zlece­nia w określonej mini­malnej ilości.

zlecenie z warunkiem wielkości ujaw­nianej (WUJ) - umożliwia ukrycie ilości papierów, które chcemy sprzedać/kupić. Realizacja przebiega zgodnie z określonymi parametrami.

zmienność historyczna - jest kalkulowana z wykorzystaniem historycznych kursów instrumentu, dla którego zmienność liczymy. Zmienność ta wskazuje jednak na zmienność, która już była, dlatego zmienność tą określa się mianem historycznej.

zmienność implikowana - różnica pomiędzy różnymi rodzajami zmienności, o których możemy usłyszeć, wynika ze sposobu ich szacowania. Możemy mówić np. o zmienności historycznej, oraz IMPLIKOWANEJ.

zmienność instrumentu bazowego - miara wskazująca, o ile dany instrument może zmienić swoją wartość w danym okresie. Zmienność najczęściej jest wyrażana w procentach w skali roku. Przy zmienności na poziomie 20% możemy z dużym prawdopodobieństwem (około 2/3) powiedzieć, że wartość danego instrumentu może w ciągu roku wzrosnąć lub spaść o 20%. A zatem im większa jest zmienność tym należy oczekiwać większej zmiany wartość danego instrumentu.

Skróty nazwy zlecenia:
DOM - zlecenie z terminem ważności Ważne bezterminowo
Dzień - zlecenie z terminem ważności Ważne do końca sesji giełdowej
LimAkt – zlecenie z limitem aktywacji
Limit - zlecenie z limitem
PCR - zlecenie po cenie rynkowej
PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie
PKC - zlecenie po każdej cenie
WIN - zlecenie z terminem ważności Ważne od pierwszego wykonania
Wmin – zlecenie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania
WUA – zlecenie z terminem ważności Wykonaj lub Anuluj
WUJ – zlecenie z wielkością ujawnioną


Powrót do spisu alfabetycznego

    
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda