Zobacz wszytkie

INDATA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza (ESPI)

09.06.2017 21:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2017
Data sporządzenia:2017-06-09
Skrócona nazwa emitenta
INDATA S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd INDATA S.A. ("Spółki") informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, tj. BD TRADE Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru), żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. głosowania nad uchwałami w przedmiocie:

1. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki;

2. upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji.W związku z powyższym, Zarząd Spółki poniżej przekazuje nowy porządek (dodano punkty 14 i 15):

1. Otwarcie obrad ZWZ;

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A., Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016;

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016;

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji

16. Zamknięcie obrad ZWZ.W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał objętych żądaniem razem z uzasadnieniem.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki
PlikOpis
Żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.pdfTreść żądania akcjonariusza wraz z uzasadnieniem
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29 czerwca 2017.pdfProjekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

INDATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDATA S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Legnicka56
(ulica)(numer)
+48 71 726 23 04+48 71 716 47 05
(telefon)(fax)
biuro@in-data.plwww.in-data.pl
(e-mail)(www)
8971755969021081309
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-09Gregorz CzaplaPrezes Zarządu
podstrony