Zobacz wszytkie

: Przydział obligacji (EBI)

13.03.2017 23:41
Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 13 marca 2017 r. dokonany został przydział obligacji na okaziciela serii VA oraz VB o łącznej wartości nominalnej 24.430.000 zł, a emisje doszły do skutku.Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst oraz §5 ust 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych .
podstrony