Zobacz wszytkie

AMREST: Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

17.06.2017 21:59

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr152/2017

Data sporządzenia: 2017-06-17
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 16 czerwca 2017 roku transakcji nabycia 1 076 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 roku.

Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:

1) Średnia cena nabycia akcji 355,18 PLN,

2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,

3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 076 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 55 845 akcji czyli 55 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2632% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 152/2017 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;Management Board of AmRest Holdings SE ( AmRest , the Company ) informs that the Company purchased on June 16th, 2017 1 076 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is June 20th, 2017.;The buyback is based on Resolution No. 7 of the Annual General Meeting of AmRest of May 19th, 2015 on the authorization of Company s Management Board to acquire Company s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1) The average price PLN 355.18,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0051% of the Company s registered capital being 1 076 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns in total 55 845 of its own shares, 55 845 votes on the AGM of AmRest, being 0.2632% in the total number of votes.;Legal act: § 5 (1) (6) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-17Wojciech MroczyńskiCzłonek Zarządu
2017-06-17Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
podstrony