Zobacz wszytkie

STANUSCH TECHNOLOGIES S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce (ESPI)

18.06.2017 13:05

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2017
Data sporządzenia:2017-06-18
Skrócona nazwa emitenta
STANUSCH TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ("Spółka" lub "Emitent"), niniejszym przekazuje w załączeniu, otrzymane w dniu 16 czerwca 2017 roku, zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") od Pana Marcina Poznańskiego ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż zmiana nastąpiła w wyniku transakcji kupna 1 335 akcji Emitenta w dniu 16 czerwca 2017 roku podczas sesji zwykłej rynku NewConnect, w wyniku czego Akcjonariusz przekroczył próg 5 % głosów na Walnym Zgromadzenie Spółki.

W związku z powyższym, Akcjonariusz posiada 131 009 akcji na okaziciela Serii B Spółki i osiągnął udział 5,00 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 131 009 głosów reprezentujących 5,00 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 129 674 akcji na okaziciela Serii B Spółki, reprezentujących 4,95 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 129 674 głosów reprezentujących 4,95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).

Załączniki
PlikOpis
STT_oświadczenie 5%.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANUSCH TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STANUSCH TECHNOLOGIES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-712Ruda Śląska
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karola Goduli36
(ulica)(numer)
(32) 248 01 43(32) 248 0143
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-62-112
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-18Maciej StanuschPrezes ZarząduMaciej Stanusch
podstrony