Zobacz wszytkie

MFO S.A.: Zatwierdzenie wypłaty dywidendy 0,58 zł na akcję (ESPI)

19.06.2017 14:16

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2017

Data sporządzenia: 2017-06-19
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Informacje na temat wysokości dywidendy za 2016 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki MFO SA (Spółka) przekazuje, zgodnie z uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku, następujące informacje dotyczące dywidendy za 2016 rok:

a) wysokość dywidendy za 2016 r. wynosi 3.538.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych i 0 groszy).

a) wartość dywidendy za 2016 r. przypadającej na jedną akcję wynosi 0,58 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem groszy);

b) liczba akcji objętych dywidendą 6.100.000 ( sześć milionów sto tysięcy) akcji;

c) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 30 czerwca 2017 roku;

d) jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 21 lipca 2017 roku.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
mfo@mfo.plwww.mfo.pl
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2017-06-19Renata ZdzieszyńskaProkurent
podstrony