Zobacz wszytkie

Stanusch Technologies SA: Raport miesięczny za maj 2017 (EBI)

18.06.2017 12:19
Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.W miesiącu maju 2017 Spółka kontynuowała działania związane z identyfikacją potencjalnych klientów oraz partnerów, którzy w ocenie Emitenta mogą w przyszłości stać się klientami oraz partnerami Spółki a zawarte z nimi kontrakty mogą mieć istotne skutki na wyniki finansowe Spółki.Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.EBI 10/2017 - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017

EBI 11/2017 - Raport miesięczny za kwiecień 2017

EBI 12/2017 - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

EBI 13/2017 - Raport Roczny za 2016 rok

EBI 14/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku

EBI 15/2017 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku

Informacja na temat realizacji celów emisjiW maju 2017 firma kontynuowała prace nad rozwojem usług oferowanych w ramach Platformy Enterprise Smart Data.Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.30 czerwca 2017 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

14 lipca 2017 Raport miesięczny za czerwiec 2017Podstawa prawna:

Raport opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.Osoby reprezentujące spółkę:

Maciej Stanusch - Prezes Zarządu
podstrony