Zobacz wszytkie

BRASTER S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BRASTER S.A. (ESPI)

04.07.2017 14:58

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2017

Data sporządzenia: 2017-07-04
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BRASTER S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: Spółka , Emitent ) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ) w dniu 4 lipca 2017 roku, Komisja zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki.Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I BRASTER S.A. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 roku (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku, odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii I posłużą na sfinansowanie procesu ekspansji zagranicznej Spółki, a także rozwoju działalności Emitenta w obszarze telemedycyny.Zarząd jednocześnie informuje, iż publikacja Prospektu Emisyjnego nastąpi w dniu 6 lipca 2017 roku. Prospekt dostępny będzie w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie internetowej oferującego Ipopema Securities S.A.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BRASTER Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50 +48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-04Marcin HalickiPrezes Zarządu
2017-07-04Konrad KowalczukCzłonek Zarządu
podstrony