Zobacz wszytkie

CNT S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. (ESPI)

16.07.2017 12:37

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/17

Data sporządzenia: 2017-07-16
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku działając na podstawie art. 398 oraz art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło wypłacić dywidendę w kwocie 1.818.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 20 gr (słownie: 20 groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego. Pozostała treść uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2017, w szczególności dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty, nie uległy zmianie.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważniło również Zarząd Spółki do wykonana wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do niezwłocznego poinformowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW") o zaistniałej sytuacji w celu realizacji niniejszej uchwały.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-16Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
podstrony