Zobacz wszytkie

Mega Sonic SA: Przydział obligacji serii F3 (EBI)

28.07.2017 12:14
Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ( Emitent lub Spółka ), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii F3 (dalej: Obligacje ), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii F3.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii F3, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 2.000 (słownie: dwa tysiące) Obligacji serii F3, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Obligacje serii F3 są obligacjami 24 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 8,5% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii F3 przypada na dzień 27 lipca 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony