Zobacz wszytkie

CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku wraz z wynikami głosowań. (ESPI)

16.07.2017 13:07

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr35/2017

Data sporządzenia: 2017-07-16
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku wraz z wynikami głosowań.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 16 lipca 2017r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 65,44 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących ,

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.UCHWAŁA nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 16 lipca 2017r.w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.

5. Zamknięcie obrad.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 65,44 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących ,

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.UCHWAŁA nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 16 lipca 2017r.w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 398 oraz art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zmienia uchwałę numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w następujący sposób:

1. w § 1 ust. 2 zmienia się wysokość wypłacanej dywidendy przez Spółkę z kapitału zapasowego do kwoty 1.818.000 złotych, co stanowi 20 groszy na 1 akcję (w następstwie dokonanej korekty, łączna kwota wypłacanej przez Spółkę dywidendy wyniesie 1.818.000 złotych, co stanowi 20 groszy na 1 akcję), wobec czego § 1 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:2. Wypłacić dywidendę w kwocie 1.818.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 20 gr (słownie: 20 groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego .2. Pozostała treść uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku, w szczególności dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty, nie ulega zmianie.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd Spółki do wykonana wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do niezwłocznego poinformowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW") o zaistniałej sytuacji w celu realizacji niniejszej uchwały.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 65,44 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących ,

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-16Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
podstrony