Zobacz wszytkie

CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku. (ESPI)

16.07.2017 14:03

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2017

Data sporządzenia: 2017-07-16
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ( Spółka ) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku ( NWZ ) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na NWZ i w kapitale zakładowym Spółki.Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lipca 2017 roku reprezentowanych było łącznie 5.948.339 akcji (z ogólnej liczby 9.090.000 akcji w Spółce), stanowiących 65,44% kapitału zakładowego i dających łącznie 5.948.339 głosów na tym NWZ.Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ:1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 3.383.511 akcji i tyle samo głosów na NWZ, co stanowiło 56,88% głosów na NWZ oraz stanowi 37,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

2. Multico Sp. z o.o. posiadała 614.890 akcji i tyle samo głosów na NWZ, co stanowiło 10,34% głosów na NWZ oraz stanowi 6,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

3. Wartico Invest Sp. z o.o. posiadała 509.109 akcji i tyle samo głosów na NWZ, co stanowiło 8,56% głosów na NWZ oraz stanowi 5,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

4. Energopol-Warszawa S.A. posiadała 464.519 akcji i tyle samo głosów na NWZ, co stanowiło 7,81% głosów na NWZ oraz stanowi 5,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

5. Pan Zbigniew Jakubas posiadał 442.490 akcji i tyle samo głosów na NWZ, co stanowiło 7,44% głosów na NWZ oraz stanowi 4,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

6. FIP 12 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 420.872 akcji i tyle samo głosów na NWZ, co stanowiło 7,08% głosów na NWZ oraz stanowi 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki;Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.1639 z późn. zm.).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-16Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
podstrony