Zobacz wszytkie

Columbus Energy SA: Zakończenie subskrypcji obligacji serii C (EBI)

04.08.2017 12:23
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii C i dokonaniu ich przydziału.1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lipca 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 25 lipca 2017 r.;2) Data przydziału obligacji serii C: 27 lipca 2017 roku;3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: od 1000 do 3000 Obligacji na okaziciela serii C;4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła;5) Liczba Obligacji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.090;6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację;7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na Obligacje serii C złożyło 5 inwestorów;8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii C przydzielono 5 inwestorom osobom fizycznym, osób prawnych brak;9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji serii C nie uczestniczyli subemitenci;10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii C wynoszą 23 700 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 12 900 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000 zł,

- koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji: 800 zł / m-c,

- koszty promocji oferty: nie dotyczy.Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

podstrony