Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (ESPI)

17.07.2017 23:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2017

Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. wpłynęła do Emitenta uchwała Rady Nadzorczej NTT System S.A. nr 2/17/07/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.

W myśl wyżej wymienionej uchwały Rada Nadzorcza, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym na podstawie §13 pkt 2 lit. s) Statutu Spółki oraz §4 pkt 2 lit. s) Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., wybrała do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A., sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku., spółkę REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1.

Spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Wybór REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. stanowi odnowienie (przedłużenie) dotychczasowego zlecenia badania. Umowa z podmiotem uprawnionym zostanie przedłużona na okres wykonania wskazanych wyżej usług (przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych).

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd NTT System S.A. informuje, iż Spółka NTT System S.A. korzystała już z usług firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego akcji serii C oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. za lata 2005-2008, 2010-2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za lata 2007-2008, 2010-2011, 2015-2016.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
2017-07-17Krzysztof PorębskiWiceprezes ZarząduKrzysztof Porębski
podstrony