Zobacz wszytkie

BZWBK: Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (ESPI)

12.08.2017 21:59

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2017

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaBZWBK

Temat

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu EmerytalnegoPodstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu:Bank Zachodni WBK S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki oraz o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów, tj. zawiadomienie dotyczące zmniejszenia posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Transakcje zbycia akcji rozliczone w dniu 7 sierpnia 2017 r.2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Liczba akcji: 4 991 909, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki

Liczba głosów: 4 991 909, co stanowiło 5,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W dniu 7 sierpnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się: 4 962 413 akcji Spółki, co stanowi 4,99% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 962 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
20/2017

12th August 2017

Re. Notification from Nationale-Nederlanden

Otwarty Fundusz Emerytalny

Bank Zachodni WBK S.A. (“the Company”)

hereby informs that on 11 August 2017 it received from

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (“the Fund”) the

notification on Company’s shares sales and on the change of percentage

share in the total number of votes, i.e. notification on reduction of

shareholding in the Company below 5% of the total number of votes at the

Company’s General Meeting.

As per information contained in the said

notice:

1. Date and type of event triggering the

change of shareholding that the notification refers to:

Sales of shares that were settled on 7th

August 2017

2. Number of shares held before the change

of shareholding and the percentage of share capital it represents and

the number of votes attached to these shares and the percentage of the

total number of vote they represent

Number of shares: 4,991,909 representing

5.03 % of the Company’s share capital

Number of votes carried by these shares:

4,991,909 representing 5.03 % of the total number of votes at the

Company’s General Meeting of Shareholders

3. Number of currently held shares and the

percentage of share capital they represent plus the number of votes

attached to these shares and the percentage of the total number of votes

they represent

On 7th August 2017, on the Fund’s securities

account 4,962,413 Company’s shares were stored, which represents 4.99 %

of the Company’s share capital. These shares entitle to 4,962,413 votes

at the Company’s General Meeting of Shareholders, which represents 4.99

% of the total number of votes at the Company’s General Meeting of

Shareholders.

Legal basis:

Art. 70 item 1 in relation to Art. 69 clause

1 item 2 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and

conditions of introducing financial instruments to organized trading,

and on public companies
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950WROCŁAW
(kod pocztowy)(miejscowość)
RYNEK9/11
(ulica)(numer)
071 - 370-10-01071 - 370-24-36
(telefon)(fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-12Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnegopodstrony