Zobacz wszytkie

: Informacja o Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli (EBI)

07.12.2017 08:02
Zarząd Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, na którym m.in.:

1. Podjęto Uchwałę w sprawie zmian w Statucie Banku. Zmiany dotyczą zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie funduszu udziałowego do funduszy własnych jako dostosowanie do art. 10c Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

2. Podjęto Uchwałę w sprawie akceptacji Aneksu nr 14 do Umowy Zrzeszenia.

3. Podjęto Uchwałę w sprawie nabycia akcji serii AA Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. do kwoty 600 000,00 zł.

4. Przyjęto Sprawozdanie Zarządu w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.Podstawa prawna:

Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

podstrony