Zobacz wszytkie

: Warunkowa rejestracja akcji serii C i wyznaczenie Dnia Referencyjnego. (EBI)

07.12.2017 19:21
Zarząd spółki MARVIPOL DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Emitent lub MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 2/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie Rejestracji Podziału MARVIPOL S.A. i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji 41.551.852 akcji serii C, informuje o powzięciu informacji o Uchwale nr 836/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) z dnia 7 grudnia 2017 r. Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 41.551.852 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ( Akcje Emisji Podziałowej ), w rezultacie dokonania przydziału akcji Emitenta w stosunku 1:1 w związku z podziałem spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. (poprzednia nazwa: MARVIPOL S.A.) dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na Emitenta oraz nadać im kod PLMRVDV00011, pod warunkiem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym następujących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, 2) 1.000 (jeden tysiąc) akcji serii B, oraz 3) Akcji Emisji Podziałowej (łącznie Akcje Emitenta ). Zarejestrowanie Akcji Emisji Podziałowej w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emitenta.Jednocześnie Zarząd KDPW postanowił o wyznaczeniu dnia referencyjnego (w rozumieniu § 219 Szczegółowych Zasad Działania KDPW) na potrzeby przydziału Akcji Emisji Podziałowej, dla posiadaczy akcji BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. (poprzednia nazwa: MARVIPOL S.A.), na dzień 11 grudnia 2017 r. ( Dzień Referencyjny ). Akcje Emisji Podziałowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Marvipol Development S.A. za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. (poprzednia nazwa: MARVIPOL S.A.) w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych w Dniu Referencyjnym będą zapisane akcje BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. (poprzednia nazwa: MARVIPOL S.A.).
podstrony