Zobacz wszytkie

: Podsumowanie subskrypcji obligacji serii E (EBI)

29.12.2017 11:39
Zarząd STATIMA S.A. ( Spółka , Emitent ) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii E Spółki ( Obligacje serii E ).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Obligacji serii E trwała w dniach 28 listopada - 12 grudnia 2017 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Obligacje serii E zostały przydzielone w dniu 14 grudnia 2017 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 2.000 Obligacji serii E.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. W ramach emisji należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 2.407 Obligacji serii E. Ilość zapisów przekroczyła ilość obligacji oferowanych. Zgodnie z zasadami przydziału określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii E, Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000 obligacji na okaziciela serii E. Średnia stopa redukcji wyniosła 16,9%.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 2.000 Obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje serii E były nabywane po cenie emisyjnej równej 1.000 zł za jedną Obligację.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje serii E złożyło 18 osób.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. Obligacje serii E zostały przydzielone 18 inwestorom.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie została zawarte umowy o subemisję Obligacji serii E.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii E wynosi .. zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: . zł,

d. koszty promocji oferty: . zł.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna: §10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

podstrony