Zobacz wszytkie

: Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta (EBI)

31.12.2017 14:12
Zarząd ELQ S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w związku z rezygnacją pana Przemysława Zaleskiego z pełnienia członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 4 października 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2017 r. działając w trybie § 10 ust. 8 statutu Spółki podjęła jednomyślną uchwałę nr 2/12/2017 w sprawie dookoptowania pana Ryszarda Bobrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia funkcji Członka Rady Nadzorczej, którą sprawować będzie od dnia 29 grudnia 2017 r. do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje kwestionariusz osobowy pana Ryszarda Bobrowskiego.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony