Zobacz wszytkie

: Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. KOREKTA (EBI)

09.01.2018 14:06
Zarząd J.S. Hamilton Poland S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka ) przekazuje w załączeniu:1. Raport półroczny Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego2017 r. tj. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r.2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Spółki zapierwsze półrocze roku obrotowego 2017 r. tj. za okres od 1kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługipoświadczającej o prawidłowości wyliczenia wskaźnika zadłużeniaJ.S. Hamilton Poland S.A. za rok obrotowy od 1 października 2016r. do 30 września 2017 r.4. Oświadczenie Zarządu do półrocznego sprawozdania finansowegoza pierwsze półrocze roku obrotowego 2017 r. tj. za okres od 1 kwietnia2017 r. do 30 września 2017 r.5. Oświadczenie Zarządu do półrocznego skonsolidowanegosprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego2017 r. tj. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r.6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za pierwsze półroczeroku obrotowego 2017 r. tj. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do30 września 2017 r.7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za pierwszepółrocze roku obrotowego 2017 r. tj. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do30 września 2017 r.

Podstawa prawna:§ 12 i § 13 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst".§ 12 i § 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".podstrony