Zobacz wszytkie

AGORA: Zamiar zgłoszenia kandydatów do Zarządu Spółki i wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ESPI)

05.09.2017 14:49

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2017

Data sporządzenia: 2017-09-05
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zamiar zgłoszenia kandydatów do Zarządu Spółki i wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka", Agora ) informuje, że w dniu 5 września 2017 roku otrzymał od spółki Agora-Holding Sp. z o.o., będącej akcjonariuszem Spółki posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, wniosek o zwołanie w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca 2017 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Agora-Holding Sp. z o.o. przekazała informację o zamiarze zgłoszenia na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki następujących kandydatur na członków zarządu Spółki:

- Pani Anny Kryńskiej-Godlewskiej,

- Pana Grzegorza Kani.

Zgodnie z otrzymaną informacją zgłoszenie kandydatur spełniające wymogi formalne wskazane w §30 ust. 1 statutu Spółki nastąpi nie później niż na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie, Spółka otrzymała informację od przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze powołania w drodze kooptacji Pana Macieja Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, po złożeniu przez Panią Annę Kryńską Godlewską rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Intention to nominate Management Board Members and motion to convene Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora S.A. Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ( the Company , Agora ), hereby informs that on September 5, 2017 the Company received a motion from Agora-Holding Sp. z o.o., a shareholder holding 100% of the registered preference series A shares to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders at the earliest possible date, but not later than before the end of 2017. Agora-Holding Sp. z o.o. also notified the Company about the intention to nominate the following candidates for the Management Board of the Company during this Extraordinary General Meeting of Shareholders: - Anna Kryńska-Godlewska,- Grzegorz KaniaAccording to the notification the nominations that meet the formal requirements set out in article 30 point 1 of the Statute of the Company will take place no later than 7 days before the date of the General Meeting of the Company.The Company also received information from the President of the Supervisory Board of Agora S.A. about the intention to appoint by co-option Mr. Maciej Wiśniewski to the Supervisory Board of Agora S.A., after Mrs. Anna Kryńska-Godlewska resigns from the Supervisory Board of Agora S.A.Legal basis: article 17, paragraph 1 of the Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 596/2014 of 16th of April, 2014 on market abuse (Regulation on Market Abuse), and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and the Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEAGORA SA(pełna nazwa emitenta)AGORA

Media (med)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-732

Warszawa(kod pocztowy)

(miejscowość)Czerska

8/10(ulica)

(numer)022 555 60 17

022 840 00 67(telefon)(fax)investor@agora.pl

www.agora.pl(e-mail)(www)526-03-05-644

011559486(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-09-05Bartosz HojkaPrezes zarządupodstrony