Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Uzupełnienie skonsolidowanego raport rocznego HFT Group S.A. za rok 2016 (EBI)

07.02.2018 23:45
Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w związku z opublikowanie w dniu 26 stycznia 2018 r raportem EBI nr 3/2018 z dn. 24.01.2018r. skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2016.

nie zawierającego wszystkich wymaganych informacji zgodnie z Regulaminem ASO niniejszym przekazuje uzupełniony skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2016

Zarząd Emitenta równocześnie informuje, że biegły rewident dokonując badania sprawozdania skonsolidowanego odmówił wydania opinii w związku z sytuacją finansową Emitenta i co się z tym wiąże znacznym stopieniem niepewności, co do przetrwania Emitenta, mimo podjętych działań zarządu. Pełne uzasadnienie biegłego znajduje się w załączonej opinii biegłego rewidenta. Zarząd Emitenta ma świadomość, że grupa kapitałowa znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej stąd w sprawozdaniu rocznym Zarządu zostały zawarte zastrzeżenia co do możliwości kontynuowania działalności oraz zostały zamieszczone związane z tym ryzyka.

Zarząd Emitenta jest aktualnie na etapie opracowywania projektu restrukturyzacji zadłużenia i prowadzi rozmowy z wierzycielami. Równocześnie Zarząd Emitenta jest w trakcie opracowywania nowej strategii rozwoju grupy kapitałowej, która to będzie wdrażana równolegle z prowadzonym procesem restrukturyzacji i ma umożliwić kontynuowanie działalności przez grupę kapitałową Emitenta. Opracowywana nowa strategia rozwoju grupy kapitałowej zostanie przekazana do publicznej wiadomości raportem ESPI niezwłocznie po zakończeniu prac nad nią i jej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".podstrony