Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego HFT Group S.A. za rok 2016 (EBI)

07.02.2018 23:52
Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dn. 24.01.2018r., przekazuje w załączonych plikach jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2016.Zarząd Emitenta równocześnie informuje, że biegły rewident dokonując badania sprawozdania jednostkowego odmówił wydania opinii w związku z sytuacją finansową Emitenta, i co się z tym wiąże, znacznym stopieniem niepewności co do przetrwania Emitenta, mimo podjętych działań zarządu. Pełne uzasadnienie biegłego znajduje się w załączonej opinii biegłego rewidenta. Zarząd Emitenta ma świadomość, że spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej stąd w sprawozdaniu rocznym Zarządu zostały zawarte zastrzeżenia co do możliwości kontynuowania działalności oraz zostały zamieszczone związane z tym ryzyka.

Zarząd Emitenta jest aktualnie na etapie opracowywania projektu restrukturyzacji zadłużenia i prowadzi rozmowy z wierzycielami. Równocześnie Zarząd Emitenta jest w trakcie opracowywania nowej strategii rozwoju spółki, która to będzie wdrażana równolegle z prowadzonym procesem restrukturyzacji i ma umożliwić kontynuowanie działalności przez Emitenta. Opracowywana nowa strategia rozwoju Emitenta zostanie przekazana do publicznej wiadomości raportem ESPI niezwłocznie po zakończeniu prac nad nią i jej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".podstrony