Zobacz wszytkie

Swissmed Prywatny Serwis Medyc: Powołanie członka Rady Nadzorczej (EBI)

09.02.2018 15:40
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) informuje, że na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 09 lutego 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Jakub Walasiński. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej upłynie w dniu 04.11.2019 r., tj. w dniu upływu czwartej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.Pan Jakub Walasiński jest studentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. We wrześniu 2016 r. Pan Jakub Walasiński odbył praktyki w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. w Gdańsku, a ponadto legitymuje się następującym doświadczeniem:

Czerwiec 2016 r. do chwili obecnej członkostwo w stowarzyszeniu Forum Młodych Dyplomatów ;

2013 r. 2015 r. Członkostwo w Klubie Myśli Politycznej Stańczyk ;

2013 r. - 2014 r. Udział w Programie Klasa Patronacka , organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk we współpracy z III LO w Gdańsku;

Grudzień 2016 r. Ukończenie kursu Szkoły Giełdowej Podstawy inwestowania na giełdzie realizowanego we współpracy z Politechniką Gdańską przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

Pan Jakub Walasiński:

(a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ani za przestępstwa określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

(b) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z późn. zm);

(c) nie prowadzi działalności poza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.;

(d) w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego, ani wspólnikiem spółek prawa handlowego;

(e) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku,

(f) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. spółce cywilnej lub osobowej;

(g) nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. osoby prawnej;

(h) w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

(i) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił w żadnym podmiocie funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
podstrony