Zobacz wszytkie

RAFAKO: Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (ESPI)

07.09.2017 21:54

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2017 obejmujące okresod 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-07
RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży 871 869 740 564 205 271 169 059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 473 10 652 6 939 2 432
Zysk (strata) brutto22 343 9 936 5 260 2 268
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej9 340 7 528 2 199 1 719
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej194 714 17 834 45 843 4 071
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 949 (2 739) 459 (625)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(100 185) 37 166 (23 587) 8 484
Przepływy pieniężne netto, razem96 478 52 261 22 715 11 930
Średnia ważona liczba akcji 84 931 998 84 931 998 84 931 998 84 931 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 0,09 0,03 0,02
Skonsolidowane dane bilansowe30 czerwca 201731 grudnia 201630 czerwca 201731 grudnia 2016
Aktywa razem 1 023 625 1 427 069 242 192 322 574
Zobowiązania długoterminowe75 279 73 849 17 811 16 693
Zobowiązania krótkoterminowe 494 675 909 369 117 041 205 554
Kapitał własny jednostki dominującej444 088 434 855 105 072 98 295
Kapitał zakładowy 169 864 169 864 40 190 38 396
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)5,23 5,12 1,24 1,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe jednostki dominującejpółrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży 286 734 447 041 67 508 102 053
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 514) (3 819) (1 063) (872)
Zysk (strata) brutto(10 885) (4 929) (2 563) (1 125)
Zysk (strata) netto(17 525) (4 418) (4 126) (1 009)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej101 797 (97 224) 23 967 (22 195)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 886 (7 084) 444 (1 617)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(100 726) 37 858 (23 715) 8 642
Przepływy pieniężne netto, razem2 957 (66 450) 696 (15 170)
Średnia ważona liczba akcji 84 931 998 84 931 998 84 931 998 84 931 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,21) (0,05) (0,05) (0,01)
Dane bilansowe30 czerwca 201731 grudnia 201630 czerwca 201731 grudnia 2016
Aktywa razem 674 664 829 104 159 627 187 410
Zobowiązania długoterminowe43 452 44 033 10 281 9 953
Zobowiązania krótkoterminowe 320 029 456 311 75 720 103 144
Kapitał własny 311 183 328 760 73 627 74 313
Kapitał zakładowy 169 864 169 864 40 190 38 396
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)3,66 3,87 0,87 0,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAPS 2017 FINAL.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SAP 2017 FINAL.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017 roku - Załączniki.pdfZałączniki do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
17 HY Rafako Raport śródroczny skonsolidowany (P).pdfRaport biegłego rewidenta - skons.
17 HY Rafako Raport śródroczny jednostkowy (P).pdfRaport biegłego rewidenta - jedn.

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-07Agnieszka Wasilewska- SemailPrezes Zarządu
2017-09-07Krzysztof BurekWiceprezes Zarządu
2017-09-07Jarosław DusiłoWiceprezes Zarządu
2017-09-07Edward KasprzakWiceprezes Zarządu
2017-09-07Tomasz TomczakWiceprezes Zarządu
2017-09-07Jolanta MarkowiczGłówny Księgowy
podstrony